Списание Актив

Брой: 1/1.2008

Основна тема: ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

Теми на броя:

БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Важен етап от дейността на счетоводните и данъчните практики на предприятията от материалната и бюджетната сфери е стартирането но новата данъчна година. Ето защо за целите на данъчното облагане през новата година е важно да се маркират някои от неотложните задачи, чието решаване съвпада с годишното приключване, а тяхното решаване е свързано със спазване на законоустановени срокове, течащи от първите дни и седмици на новата данъчна година. ОПРЕДЕЛЯНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ НА АВАНСОВИ И ДРУГИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪЦИТЕ, ДЪЛЖИМИ ПО РЕДА НА: 1. ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Първите действия, обезпечаващи своевременното и успешно стартиране на новата данъчна година са свързни с изпълнение на действащите и нови разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм. и доп. бр. 110 от 21.12.2007 г., в сила от 1 януари 2008 г.), както следва: 1.1. текст, съдържащ се в § 60 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО, съгласно който данъчните амортизируеми активи към 31 декември 2007 г., които са отписани за счетоводни цели, но не са отписани от данъчния амортизационен план на основание чл. 22, ал. 12, т. 2 от отменения Закон за корпоративното подоходно облагане, или на основание чл. 60, ал. 3, т. 1, се отписват от данъчния амортизационен план към 1 януари 2008 г. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 се прилага, включително при определяне на тримесечните авансови вноски за 2008 г. 1.2. текст, съдържащ се в чл. 83, по силата на които данъчно задължените лица правят авансови месечни или тримесечни вноски за корпоративен данък, но според новата ал. 2 от същия член авансови вноски не правят: а) данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година не превишава 200,000 лв.; б) новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв