Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТНОСНО ТЪЛКУВАНЕТО НА ПОНЯТИЕТО "НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА" ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ДДС И НА ЗКПО, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮДЖЕТ 2008г., автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ГОДИШНА КОРЕКЦИЯ НА ПОЛЗВАНИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПО ЗДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА ПЪРВИТЕ СТЪПКИ ПРИ СТАРТИРАНЕ НА НОВАТА 2008 ДАНЪЧНА ГОДИНА, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО, автор: доц. д-р Васил Божков

  Виж повече

 • ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2008г., автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2008г., автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ, автор: доц. д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

 • КАЗУСИ ОТНОСНО МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯ, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВАТА РЕДАКЦИЯ НА ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА НА ВЪТРЕОБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ/ ИНТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИТЕ/, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО ПРЕЗ ФИНАНСОВАТА 2008г., автор: Георги Петков

  Виж повече

 • НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА АКЦИЗИТЕ И ТЯХНОТО ОТЧИТАНЕ, автор: ст.ас. Цв.Цветков

  Виж повече

 • ОСНОВНИ МОМЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  В Република България има доста предприятия, които вече получиха условни и безусловни дарения от различни източници. Това налага да се създаде подходящ модел за счетоводното им отчитане. Данъчното третиране на даренията е също от значение - особено за тези предприятия, които са направили дарение в полза на някого. С настоящата статия ще се опитаме да изясним по-важните моменти на счетоводното и данъчно третиране на даренията. Дарението е действие, в резултат на което една страна наречена дарител подарява свои ресурси на друга страна наречена дарен или надарен. Обект на такова действие могат да бъдат различни активи - пари, имоти, ценни книги и други. Трябва да се обърне внимание и на факта, че съгласно постановките на МСС 20, ппонятието правителствено дарение е равнозначно с понятията субсидия, дотация или премия. За счетоводното отчитане на даренията голямо значение има вида, който то има. Той се определя според различни класификационни признаци. Дарение може да се направи от различен субект - юридическо лице, физическо лице, правителството /в най-широк смисъл - държавни органи и институции, от местно, национално или международно равнище/ Едновременно с това, обеките на дарението също се отличават с голямо разнообразие - обвързани с активи дарения /получаващия ги следва да придобие конкретен актив/, обвързани с приходи дарения /дарения, които не са обвързани с активи/, опростени или преотстъпени данъци, опростени заеми / заемодателят се отказва да получи дължимото, като поставя или непоставя условия/. Трябва да отбележим, че опростените данъци са налични данъчни задължения, които се отписват със съгласието на правителството без условия. А преотстъпените данъци са също налични данъчни задължения, но отстъпени със съгласие на правителството при определени условия Даренията могат да се предоставят без поставянето на условия или с поставянето им. От тази гледна точка те са безусловини /дарителят не поставя предварителни условия/ и условни /за да се получи дарението дарителят поставя някакви условия. Те трябва да бъдат напълно изпълнени, за да може надареният да усвои дарението/. Важно е да се знае, че даренията, които се правят от предприятия, в зависимост от своя източник, могат да бъдат за сметка на неразпределената печалба от минали години, другите резерви или текущите разходи. Счетоводно отчитане на даренията се регламентира както от Международните счетоводни стандарти така и от Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. По-конкретно това са МСС 20 - Отчитане на правителствените дарения и оповестяване на правителствена помощ и от СС 20 със същото заглавие. Както се вижда от наименованията на стандартите, те се отнасят само за тези дарения, при които дарител е правителството. Важно е да се отбележи, че в споменатите нормативни източници се прави разлика между правителствено дарение и правителствена помощ. Така за правителствена помощ се счита действие от страна на правителството, в резултат на което се предоставя икономическа изгода на конкретно предприятие /група предприятия/, отговарящи на определени критерии. Обърнато е внимание и върху факта, че не се счита за правителствена помощ изгода, която се предоставя чрез въздействие върху общите икономически условия в страната. За правителствено дарение се считат предоставени ресурси от правителството на дадено предприятие като компенсация за спазване от негова страна на определени условия, свързани с оперативната му дейност. Възможно е те вече да са изпълнени в миналото или се очаква да се спазят в бъдещето. Важно е да се знае, че правителствените дарения трябва да бъдат надеждно оценени. При невъзможност това да стане, полученото от правителството не може да се третира като дарение. Освен това не може да бъде определена като правителствено дарение сделка, която правителството е сключило с предприятието, във връзка с неговата обичайна дейност, каквито сделки то /предприятието/ сключва с други предприятия. В този случай правителствот

 • ПАТЕНТЕН ДАНЪК - ПРОМЕНИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2008г., автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, автор: Петър Захариев

  Виж повече

 • ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ДОСТАВКИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗЕМЯ И СГРАДИ, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, ТОПЛОЕНЕРГИЯ И ПРИРОДЕН ГАЗ, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 1/1.2008

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73574 лв
1 GBP = 2.22392 лв