Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Присъединяването на Република България като пълноправен член на Европейския съюз, а и практиката на контролните органи от държавната финансова инспекция доведоха до необходимостта от известни промени в нормативната уредба с оглед на това, че Народното събрание на 12 октомври 2007 г. прие Закон за изменение и допълнение на закона за държавната финансова инспекция (ЗИЗДФИ, обн. ДВ, бр. 86 от 26 октомври 2007 г.). Последователно ще изясним по-съществените изменения и допълнения закона, още повече че те представляват значим интерес за ръководители, главни счетоводители, съставители на годишни финансови отчети и др. специалисти от организациите от публичния сектор. а) Разширяване на задачите, осъществявани от Агенцията за държавна финансова инспекция. В ЗДФИ е подчертана основната цел на държавната финансова инспекция - защитата на публичните финансови интереси. Тази цел, която е висока обществена значимост, държавната финансова инспекция осъществява чрез изпълнение са изрично посочени в закона задачи, като извършване на последващи финансови инспекции за спазване на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, установяване на нарушения по тяхното правилно и законосъобразно прилагане и на индикатори за извършени измами, разкриване на причинени вреди на имуществото и привличане на административно-наказателна и имуществена отговорност на виновните лица. Към посочените основни задачи основателно се добавя и задачата за установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности. б) разширяване обхвата на държавната финансова инспекция се осъществява държавна финансова инспекция. За краткост само ще подчертаем, че държавната финансова инспекция се осъществява във всички бюджетни организации. С разглежданите изменения и допълнения на ЗДФИ в чл. 4, т. 7 се включват и получателите на държавни помощи, в които занапред също се осъществява държавна финансова инспекция. в) разширяване на основанията за започване на финансова инспекция. В чл. 5 от ЗДФИ са посочени основанията за започване на финансова инспекция. В тази част от закона също са внесени значителни изменения и допълнения. Те се свеждат до следните три направления.

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв