Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  От 1 януари 2005 г. със Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя се създаде фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". При обявяване в несъстоятелност на работодателя от този фонд на осигурените лица се изплащат начислени и неизплатени трудови възнаграждения и парични обезщетения. Средствата във фонда се набират от осигурителни вноски, които се заплащат от работодателите, възстановени от работодателите суми за изплатените от фонда вземания, дарения лихви, глоби и др. На задължително осигуряване във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" подлежат лицата, работещи по трудови правоотношения с физически или юридически лица, спрямо които може да бъде открито производство по несъстоятелност по реда на Търговския закон или по реда на специални закони. Търговският закон предвижда възможност за откриване на производство по несъстоятелност спрямо всички видове търговски дружества: събирателни, командитни, дружества с ограничена отговорност /ЕООД, ООД/, акционерни дружества /АД, и ЕАД/, командитни дружества с акции, както и спрямо обединенията на търговски дружества - холдинги и консорциуми. Осигурителни вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" се дължат за акционерите в търговски дружества, когато работят по трудови договори в същите дружества и не участват в управителните или контролните органи. По реда на Закона за банките и Закона за застраховането в несъстоятелност могат да бъдат обявени банките и застрахователните дружества. Производство по несъстоятелност може да бъде открито спрямо юридическите лица с нестопанска цел /сдружения и фондации/, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, когато не е предвидено друго в специален закон, както и спрямо кооперациите/чл.46 от Закона за кооперациите/. За работещите по трудово правоотношение в районните потребителни кооперации и ТПК на инвалиди, както и за членовете на земеделските кооперации, които са в трудови правоотношения с кооперацията и нямат управителни или контролни функции също се внасят осигурителни вноски във фонда За периода до 1 юли 2006 г. на осигуряване във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" подлежаха работниците и служителите, за които се дължат осигурителни вноски за всички осигурени социални рискове по Кодекса за социално осигуряване. Това са лицата наети по трудови правоотношения за повече от 5 работни дни или 40 часа месечно. С направените промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя от 1 юли 2006 г. се разшири кръга на лицата, за които работодателите е необходимо да внасят осигурителни вноски. На осигуряване във фонда вече подлежат всички лица, работещи по трудови правоотношения в осигурители спрямо, които може да бъде открито производство по несъстоятелност без да има значение месечната ангажираност по трудовия договор, срока на договора и продължителността на работното време. В кръга на осигурените лица са включени и лицата, наети на работа до 5 работни дни или 40 часа месечно, както и лицата, наети на работа по програмата на Министерство на труда и социалната политика "От социални помощи към осигуряване на заетост".

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв