Списание Актив

Брой: 12/12.2007

Основна тема: НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

Теми на броя:

БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

Съгласно чл. 127 от Търговския закон всеки съдружник в ООД (дружество с ограничена отговорност) има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго. Очевидно Търговският закон си служи с две понятия: "дружествен дял" и "дял в капитала" за обозначаване на имуществените права на съдружниците. При това под "дял в капитала" следва да се разбира "дял в основния капитал", според общата концепция за капитал на този закон. Дружественият дял от имуществото на дружеството или накратко имущественият дял представлява част от имуществото на дружеството, разбирано като чиста стойност на активите. На езика на счетоводния баланс това е частта от собствения капитал, принадлежаща на съдружника. Затова при напускане съдружникът има право да получи своята част от собствения капитал по баланса, съставен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството (чл. 125, ал. 3 от Търговския закон). Когато прекратяването на членство е станало през декември, случаят е сравнително прост за решаване - съдружникът ще получи част от собствения капитал по годишния счетоводен баланс. А това означава, че ще получи не само дял от натрупаните печалби, отчетени в резервите и неразпределената печалба от предходни години, но и полагащата му се част от обложената печалба за текущата година. Не е така просто обаче, когато прекратяването на членството става през годината. Текущата печалба е все още необложена с корпоративен данък и не може да служи за база за определяне на дружествения дял на напусналия съдружник. Затова се налага дружеството да състави междинен баланс по смисъла на СС 34 Междинно счетоводно отчитане, за да има той официален характер при евентуален съдебен спор. В този баланс печалбата ще бъде намалена с разходи за данъка. Тази сума се сторнира в края на годината, за да се отрази данъкът по всички правила на СС 12 за годината. Когато собственият капитал по раздел "А" от пасива на баланса изразява точно нетната стойност на активите на дружеството, т.е. имуществото, от което се формира дружествения дял на всеки съдружник, определянето на дела на напусналия съдружник става лесно - към сумата на собствения капитал се прилага процента на неговия дял в основния капитал. Примерно: собствен капитал по раздел "А" = 250 000 лв. дял на напусналия съдружник в основния капитал = 40%, дружествен дял за изплащане = 100 000 лв.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв