Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Доставките на стоки и услуги, извършвани от български фирми, получатели на които са европейски институции, се облагат с нулева данъчна ставка.Това произтича от разпоредбата на чл.173, ал.4 от ЗДДС. Документите, с които следва да разполага доставчикът, за да приложи тази ставка, са определени в чл.109, ал.1 и ал.2 от ППЗДДС, а процедурата за заверката им- в чл.110, ал.1 и ал.2 и чл.111, т.1 и т.2 от правилника. Основният документ, който му дава право да прилага нулевата ставка, фактически е удостоверението за освобождаване от данък по образец- приложение № 21 на ППЗДДС, заверено от териториална дирекция (ТД) на НАП- София. Това произтича от факта, че като изискване за прилагането на това право в разпоредбата на чл.109, ал.2 от правилника, освен удостоверението, е посочена само фактурата за доставката. На пръв поглед въпросът е ясен и остава само да се получи такова удостоверение. На практика обаче, тук възникват няколко неясни момента, които мотивират по- обстойното разглеждане на въпроса. От прочита на чл.110, ал.1 от правилника става ясно, че заверката на удостоверението става като два екземпляра от образеца на документа № 21 в приложението се подадат в ТД на НАП-София от лицата, посочени в чл.109, ал.1 от ЗДДС. Но в т.2 на разпоредбата на този член като такива са посочени институциите на ЕС- получатели на доставките, за които се иска прилагане на нулева данъчна ставка. Това на практика означава или представители на тези институции да подадат удостоверението в ТД на НАП у нас, или доставчикът да действа за заверката му от тяхно име. Очевидно е, че за да може да действа като такъв, той следва да разполага ако не със заверено пълномощно за това, то с образци от документа, в който не само са вписани данните на конкретната институция, за която е предназначена доставката (клетка 1 от образеца) и на компетентния орган за издаването на нейния печат (клетка 2 на образеца), но с два образеца от него, които са заверени с подписа и печата на тази институция (клетка 3 от документа). Това поне излиза от прочита на посочените разпоредби и от съдържанието на образеца № 21от приложението към ППЗДДС. Противното би било възможно само, ако ставаше въпрос за доставка, извършвана от регистриран по ДДС български доставчик за европейска институция с място на изпълнение на територията на страната. Тази хипотеза има реално покритие само в два случая: - институцията ще се потребява доставката на територията на България; или - доставката ще се потребява на територията на друга държава членка, но нейн получател е данъчно задължено лице, което не е регистрирано по ДДС, т.е. при дистанционна продажба, ако се доставя стока, или доставка по чл.21, ал.3 от ЗДДС, ако се доставя услуга.

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв