Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Чл.26 - увеличение на счетоводния финансов резултат. Чл.26,т. 1. Разходи несвързани с дейността осчетоводени като разходи на фирмата. ( примери: издръжка на синдикални организации ; социални и здравни осигуровки на самоосигуряващите се съдружници; ремонт и поддръжка на лични автомобили, ползвани за фирмени нужди и др.). Тук се включва и скритото разпределение на печалбата (пар.1,т.5 от ДР на ЗКПО), което се приравнява на дивидент (пар.1,т.4 от ДР на ЗКПО) и се дължи данък дивидент-чл.38, ал.3. и чл.65,ал.2 от ЗДДФЛ. Чл.26,т. 2. Липса на документална обоснованост на извършени разходи. - Документална обоснованост" по смисъла на чл.10 е документирането на счетоводния разход, чрез съдържащи необходимите реквизити по ЗСч и отразяващи вярно стопанската операция документи. Нов момент е признаване на разхода : 1.при липса на реквизити , за които са налице документи; 2. документите са издадени от лица, които не са предприятие по чл.1,ал.2 от ЗСч. и отразяват вярно стопанската операция. Запазено е изискването за издаване на фискална касова бележка (чл.10,ал.4); Изисквания за документиране на международния въздушен транспорт- първичен счетоводен документ и бордната карта. Премахнато е изискването за представяне на оргиналния отрязък от пътническия купон. Чл.26,т. 6. Разходи за глоби и неустойки - Запазен е данъчния режим за непризнаване за данъчни цели на: а)санкции при неспазване разпоредби на различни нормативни актове на държавни и общински органи от всички сфери на стопанския живот; б )лихви, на основание чл.58,ал.2 от стария ЗКПО и чл.9 от новия ЗКПО; В)лихви, начислени в съответствие със Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания Не се извършва регулиране със: а) лихви, произтичащи от неизпълнение на договорни задължения между търговски партньори (лихви за просрочени плащания към НЕК,БТК, др. Б) лихви, свързани с разсрочване на данъчни задължения по реда на чл.147, ал.3 от ДПК (ГДД № 96-МФ-286 от 28.03.2003г.) и по реда на чл.183, ал.3 от ДОПК. Чл.26,т. 8. Разходи за данък при източника -Нов момент е изричното регламентиране , че не се признават за данъчни цели, счетоводните разходи за данъци при източника, начислени от платеца които са за сметка на получателя на дохода. Тези разходи се третират като разходи несвързани с дейността и дарение спрямо получателя на дохода. (примери: изплатена лихва и/ или възнаграждение за технически услуги на чуждестранно физическо лице и данъкът по чл.37 от ЗДДФЛ или на чуждестранно юридическо лице и данъкът по чл.195 от ЗКПО не е удържан от чуждестран лице , а внесен за сметка на ДЗЛ платец на дохода).

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв