Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Режимът на облагане и годишното приключване в бюджетните предприятия, като особен род данъчни субекти е формализиран в текстове на глава тридесет и трета от Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ, бр.105 от 22.12.2006 г.), както и на съответните указания на Министерство на финансите. В този контекст особеностите, които съпътстват годишното приключване и данъчно облагане в бюджетните предприятия са свързани с реда и начините за определяне на данъчната основа и дължимите в края на годината алтернативен данък и еднократни данъци, удържани при източника. Така по силата на чл.248 от Закона за корпоративното подоходно облагане приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава от Закона за корпоративното подоходно облагане, вместо с корпоративен данък. От формулировката на тази разпоредба се вижда, че за разлика от предходните години нейната приложимост се свежда само до взаимосвързаност с текстове на Търговския закон, в който са определени лицата, които се считат за търговци, както и дейностите, които се смятат за стопански, когато се извършват от стопанските субекти, включително от бюджетните предприятия. И въпреки, че разпоредбата е изчистена от предишни несъответствия в понятииния апарат на данъчния закон, все още остават някои неясноти по отношение на идентификацията на отделните приходи, които са облагаеми или необлагаеми с алтернативен данък върху приходите от стопанска дейност. Това е така, защото счетоводната отчетност на бюджетните предприятия е различна от принципите и методите, върху които се изгражда и функционира счетоводната отчетност на предприятията от реалния сектор на икономиката. Това е така и защото в отчетността на бюджетните предприятия се прилагат едновременно два принципа за отчитането на постъпващите приходи, каквито са принципа на касовите потоци по отношение на бюджетната част от дейността и принципа на текущото начисляване в частта на стопанската дейност. Видно от наименованието на сметките, застъпени в раздел 7 на Сметкоплана на бюджетното предприятие, по тях се отчитат, както приходите, свързани с бюджетните дейности, така и приходите от стопански дейности, без да е разяснено от методологията на счетоводната отчетност кои приходи се считат за приходи от стопанска дейност и кои не. И все пак може да се възпреме, че бюджетните предприятия извършват по занятие стопанска дейност, когато това е разписано в устройствените за тези лица закони, като Закона за държавната собственост (Обн. ДВ, бр.44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр.105 от 2006 г. и бр.41 от 2007 г.) и Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (Приет с Постановление на Министерския съвет № 254 от 15.09.2006 г., обн. ДВ, бр.78 от 26.09.2006 г., посл. изм. и доп. бр.26 и 51 от 2007 г.), Закона за общинската собственост (Обн. ДВ, бр.44 от 21.05.1996 г., посл. изм. и доп. бр.29, 30 и 36 от 2006 г.), Закона за радиото и телевизията (Обн. ДВ, бр.138 от 24.11.1998 г., посл. изм. и доп. бр.10, 41 и 53 от 2007 г.), и т.н. За да се избегнат недоразумения и грешки в това отношение, е необходимо и много важно в дейността на счетоводните практики да се постигне подробна информация за приходите, които постъпват в тях и, които отговарят най-пълно на принципите, заложени в чл.1 на Търговския закон. По този начин ще се решат редица практически проблеми, които е възможно да възникнат в процеса на годишното данъчно приключване по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Виж повече

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв