Списание Актив

БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

Ще представим два модела за анализ на финансите на фирмата като при единия модел може да се работи с информация съдържаща се в счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите, а за работа с другия модел се използва информация съдържаща се в определени счетоводни сметки. Двата модела са представени в Приложение 1 и Приложение 2. В Приложение 1 е модела за анализ, който представлява съвкупност от 27 съотношения - величините на тези съотношения могат да се изчислят като се ползва информация от счетоводния баланс и ОПР. Съкращенията в този модел имат следните значения: СК - собствен капитал; ПК - привлечен капитал; КМА - краткотрайни материални активи; КА - краткотрайни активи; ДМА - дълготрайни материални активи; ДА - дълготрайни активи; Капитал = Собствен капитал + Пасиви (Привлечен капитал). Съотношенията по същество са показатели, но все пак за разлика от показателите нямат наименования. Величината на съотношение 1) може да се получи като се умножат величините на съотношения 2) и 3). Величината на съотношение 2) може да се получи като се умножат величините на съотношения 4) и 5). Величината на съотношение 3) може да се получи като се умножат величините на съотношения 6) и 7). Така се процедира и с останалите показатели от модела. Идеята е финансовите анализатори да получат получат една по-цялостна картина за финансовото състояние на фирмата в сравнение с това, ако посочените съотношения не са включени в този модел и съответно не е налице такава обвързаност. При този модел изчисленията се осъществяват сравнително - определят се величините на съотношенията от най-долния ред (съотношения 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27), след което тези величини се умножават и съответно се установяват величините на съотношенията от следващия ред (показатели 16, 17, 18 и 19). Чрез умножаването на тези величини се получават величините на съотношенията 4) и 5). Като умножим величините на тези два показателя получаваме величината на съотношение 2). Освен това се установяват величините на съотношения 12), 13), 14) и 15). Чрез умножаването на тези величини се определят величините на съотношения 8) и 9). Като се умножат величините на тези съотношения се получава величината на съотношение 6). Чрез умножаване на величините на съотношения 6) и 7) се получава величината на съотношение 3). Величината на съотношение 7) се получава чрез умножаване на величините на съотношения 10) и 11), които трябва да се изчислят като се ползва съответната счетоводна информация. Като се умножат величините на съотношения 2) и 3), се получава величината на съотношение 1). Моделът дава възможност лесно може да се проследи зависимостта на величините на едни показатели от величините на други показатели. Така напр. увеличаването на величината на съотношение 2) и запазването на величината на съотношение 3) води до нарастване на величината на съотношение 1). При увеличаването на величината на съотношение 2) и намаляване на величината на съотношение 3) може да стигне до нарастване на величината на съотношение 1) или до намаляване на величината на това съотношение. Увеличението или намалението на съотношение 1) зависи от това доколко голямо е увеличението на съотношение 2) и доколко голямо е намалението на съотношение 3).

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

Основна тема: НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв