Списание Актив
 • Тема на броя:
  НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ /в сила от 1 Януари 2008 година/, автор: проф. д-р Стоян Дурин, д.е.с.

  Виж повече

 • БЮЛЕТИН ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА, автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО ЗА ДАНЪЧНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ И ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ЗА 2007г., автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК, автор: Иван Дочев, д.е.с.

  Виж повече

 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • КАК ДА ДЕКЛАРИРАМЕ ПО ЗДДФЛ ДОХОДИТЕ ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ 2007г., автор: проф. Костадин Иванов

  Виж повече

 • КОИ ЛИЦА ПОДЛЕЖАТ НА ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ФОНД гврс И КАКВИ ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА ПОЛЗВАТ, автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • МОДЕЛИ ЗА АНАЛИЗ НА ФИНАНСИТЕ НА ФИРМАТА, автор: доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В ЗАДАЧИТЕ И ОБХВАТА НА АДФИ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ДОСТАВКИы ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ НА ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРАРНИЯ СЕКТОР, автор: гл.ас. Теодора Рупска

  Виж повече

 • ОСОБЕНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2007г., автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДЕЦАы КОИТО СЕ ОТГЛЕЖДАТ ПРИ БЛИЗКИ И РОДНИНИ И В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ 2007г. - СТАТИИ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

  Годишният отчет за 2007г. трябва да съответства на приложимите през годината счетоводни стандарти. Счетоводителите, които прилагат националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия, отново ще прегледат СС 1 "Представяне на финансови отчети" и Закона за счетоводството. Целта е да се актуализират знанията им за съставянето на годишния финансов отчет. Отчетът за приходите и разходите е една от неговите съставни части. Представлява източник за информация относно ефективността от дейността на предприятието. Коректното му съставяне е предпоставка за вземане на адекватни стопански решения. Предприятието има свободата да избира една от формите на отчета за приходите и разходите, посочени от СС 1. Тя бива двустранна или едностранна. Избраната форма се запазва непроменена през различните отчетни периоди. Ако все пак, в порядъка на изключение, формата бъде променена, в приложението към годишния финансов отчет се оповестяват както фактът за извършената промяна, така и причините довели до нея. Поредността на разделите, групите и статиите в ОПР следва реда, който е определен в СС1. Отклонение от посочената в стандарта структура на ОПР не се допуска, с изключение на следните случаи: " По-подробно подразделяне на статиите. То е допустимо, при условие че се спазва структурата на съответната форма. " Нови статии могат да бъдат създавани, при условие че съдържанието им не е отразено в съществуваща статия. " Промяна на наименованието и поредността на представяне на статиите Допустимо е само когато естеството на дейността на предприятието го изисква. Предприятието не посочва в ОПР тези раздели, групи и статии, за които липсва информация за предходния и текущия отчетен период. СС 1 е немногословен по отношение на технологията на съставянето на ОПР. Съвсем пестеливо изброява източниците на информация. Посочва, че ОПР се съставя на базата на информация от счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за отчетния период, както и: " сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат " измененията в запасите от продукция и незавършено производство " отчетените разходи за придобиване на активи по стопански начин " балансовата стойност на продадените активи. СС 1 акцентира върху изчисляването на изменението /увеличението или намалението/ на запасите от продукция и незавършено производство, като посочва, че не се вземат под внимание: " балансовата стойност на бракуваната и/или липсващата продукция и незавършеното производство, отчетена за сметка на предприятието " балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършено производство; " намаляването и последващото увеличаване на стойността на продукцията и незавършеното производство в резултат на последващи оценки

 • ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ПО ЧАСТ IV НА ОБРАЗЕЦ 1010 НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.92 ОТ ЗКПО, автор: Мина димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ПЕЧАЛБА И ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА КООПЕРАЦИИТЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • СТАРТИРАХА ТРИ ОТ СЕДЕМТЕ ПРОГРАМИ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. д-р Хаим Гозес

  Виж повече

 • УСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ, автор: Галина Николова, юрист

  Виж повече

Брой: 12/12.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв