Списание Актив
  • Тема на броя:
    ПАЗАРНАТА ЛИХВА - СЪЩНОСТ, ИЗЧИСЛЯВАНЕ, СЧЕТОВОДНО ОТРАЖЕНИЕ, автор: Райна Стефанова, д.е.с.

    Понятието "Пазарна лихва" стана особено актуално след приемането на новия Закон за корпоративното и подоходно облагане. Вниманието на данъкоплатците се съсредоточава върху глава "Отклонение от данъчно облагане". Там изрично е записано, че за отклонение от данъчно облагане се смята и: 1. договорите за заем за прослужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага; 3. получаването или предоставянето на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, включително в случаите на безлихвени заеми или друга временна безвъзмездна финансова помощ, както и опрощаването на кредити или изплащането за своя сметка на кредити, несвързани с дейността. Както е известно, всички предприятия действат в условията на ограничения върху нужните им ресурси. Предприемаческият нюх се състои именно в умението бързо да се набавят необходимите активи- в най-кратък срок и възможно най-евтино, без това да повлияе върху качествата им. Един от начините е да се заема всичко което е нужно, като предварително се преценява доколко заемащите предприятия могат да си позволят да заплатят цената на заема - лихвата. В много случаи е по-удобно и изключително евтино да се заеме с договор за заем за послужване личния автомобил на собственика на едно малко предприятие. Трябва да се има предвид, че новият ЗКПО счита такъв заем за отклонение от данъчно облагане. Логиката е спорна. Защото, ако и двамата: заемодателят и заемателят по договор за заем за послужване са юридически лица, на практика хазната не може да бъде ощетена. Това е така, защото приходът, които би получил заемодателят е същевременно и неотчетен разход за счетоводството на заемателя. При еднаква данъчна ставка на корпоративния данък, е въпрос на най-обикновена аритметика да се докаже, че сумарно данъкът, който би се получил при облагането на двете юридически лица - заемодател и заемател не се променя.Тези разсъждения обаче не променят изискванията на ЗКПО. Нещо повече, данъчната администрация е в правото си да увеличи финансовия резултат за облагане на заемодателя и да начисли"отклонения" данък. Само че тя няма да си позволи да намали резултата за облагане на заемателя. И в този случай се получава удвояване на данъка. Например: Предоставен е безлихвен финансов кредит от кредитодател- юридическо лице. Данъчният орган изчислява, че кредитодателят не е отчел приход от лихва в размер на 1000лв. При данъчна ставка 10 на сто, "отклоненият"корпоративен данък възлиза на 100лв. Същият се внася в приход на бюджета. Данъчно задълженото лице дължи и съответната лихва. Нека приемем, че финансовият резултат на кредитополучателя за облагане по данъчна декларация за съответната година е възлизал на 1000лв. и той добросъвестно е начислил и внесъл корпоративен данък в размер на 100 лв. В приход на бюджета се отнасят общо 200 лв. , плюс лихви, като кредитодателят е наказан за извършеното от него добро.

Брой: 11/11.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв