Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  санкции Контролът по приходите от задължителни осигурителни вноски се осъществява от органите по приходите на Националната агенция за приходите. Целта на проверките, които извършват органите по приходите за спазване на осигурителното законодателство е да се установи спазват ли се разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване, Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Наредба № 5/29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал.4 от Кодекса на труда и на другите нормативни актове от самоосигуряващите се лица и от работодателите, задължени да декларират данни пред НАП и да внасят задължителните осигурителните вноски на работниците и служителите си, полагащи наемен труд в търговски, производствени, строителни и други, подлежащи на контрол обекти. Те могат да се извършват едновременно или независимо от проверките за спазване на данъчното и валутното законодателство. Основен принцип за определяне на дължимост на осигурителните вноски е изплащането (включително авансово) или начисляването на договореното трудово възнаграждение. Предварителна подготовка при проверка по спазване на осигурителното законодателство се извършва, когато контролните действия се предприемат при наличие на информация за извършвани нарушения в конкретен обект. Информация и индикации за нарушения на трудово-осигурителното законодателство най-често се съдържат: - в писмени или устни сигнали, жалби и др. от граждани и други организации; - предложения и искания от други контролни органи за извършване на съвместни проверки; - възложени от ЦУ на НАП тематични проверки; - селектирани задължени лица от определен бранш за национални или териториални проверки. При предварителното проучване на подлежащия на проверка обект следва да се използват данните, съдържащи се в досието на фирмата и в информационната система на НАП за подадените уведомления по чл.62, ал.3 от КТ. При този вид проверки органите по приходите използват формуляри по определени образци.

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв