Списание Актив

Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

Въпросът, който ще разгледаме е регламентиран със Закона за закрила на детето /ЗЗД/ и Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето /ППЗЗД/. Законът урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите на държавата и общините и тяхното взаимодействие при осъществяване на дейностите по закрила на детето, както и участието на юридически и физически лица в такива дейности. С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, лицензиране на доставчиците на социални услуги за деца, предоставяне на финансова помощ и /или помощ в натура и контрол по спазване правата на децата. На основание чл.25 от ЗЗД може да бъде настанено извън семейството дете: - чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени; - чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето; - чиито родители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат; - което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие. Настаняване извън семейството Съгласно чл. 26 ал. 1 настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство или специализирана институция се извършва от съда. До произнасяне на съда дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето извършва временно настаняване по административен ред. Искането за мерките по ал.1 пред съда се прави от дирекция "Социално подпомагане", прокурора или родителя пред районния съд.

Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Основна тема: Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58894 лв
1 GBP = 2.23286 лв