Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Определянето и внасянето на осигурителните вноски, правата на осигурените лица, подаването на данни за тях е една от особено важните задачи, които стоят пред всеки работодател. В своята работа длъжностните лице трябва да се справят с многообразната и често променяща се нормативна уредба на държавното обществено осигуряване. В настоящият материал ще направим кратък преглед на основните нормативни документи на държавното обществено осигуряване и най-важните промени в тях през 2007 г. Основният нормативен акт регламентиращ държавното обществено осигуряване това е Кодекса за социално осигуряване. Този нормативен акт събира в себе си разпоредбите на трите стълба на пенсионното осигуряване- задължителното основно осигурявне, задължителното допълнително осигуряване и доброволното допълнително осигуряване. Промените в Кодекса за социално осигуряване са публикувани в държавен вестник брой 105 от 2006 г. По отношение на краткосрочното осигуряване промените могат да се обобщят в две основни групи. В първата група попадат промени свързани с кръга на осигурените лица и начина на внасяне на дължимите осигурителни вноски от страна на осигурителите. Втората група промени са свързани с правата на осигурените лица за получаване на паричните обезщетения и помощи по КСО. Част от тези промени са направени с оглед преминаването на дейността по отпускането и изплащането на паричните обезщетения и помощи на правоимащите лица от териториалните поделения на НОИ. Измененията касаещи кръга на осигурените лица и внасянето на осигурителните вноски са направените в разпоредбите на чл. 4 и следващите го до чл. 9 включително. Особено внимание трябва да се обърне на измененията в чл. 6 и чл. 7 от КСО. С промяната на тези разпоредби е създадено нормативно основание за внасяне на осигурителни вноски от страна на осигурителите върху начислени, но неизплатени възнаглраждения на осигурените лица. Съгласно посоченото изречение първо на ал. 2 на чл. 6 придобива следната редакция "доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждение, включително начислените и неизплатени и други доходи от трудова дейност". Алинея 3 на чл. 6, която очертава кръга на лицата, за които осигурителните вноски се дължат най-малко върху минималните осигурителни доходи също въвежда задължението осигурителния доход за тях да се определя в зависимост не само от изплатеното, но и от начисленото възнаграждение.

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв