Списание Актив

Брой: 9/9.2007

Основна тема: Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Теми на броя:

Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

Съгласно разпоредбите на чл. 78, ал. 1 от ЗДДС регистрираното лице е длъжно да коригира размера на ползвания данъчен кредит при изменение на данъчната основа или при разваляне на доставката, както и при промяна на вида на доставката. Тези разпоредби са доста специфични и пряко засягат данъчно задълженото лице, което е упражнило правото си на ползване на данъчен кредит във връзка с получена данъчна фактура по облагаема доставка, издадена от доставчик с начислен данък върху добавената стойност и впоследствие настъпи изменение на данъчната основа на доставката, развали се доставката или се промени нейния вид. Характерното за този вид изменение на данъчната основа или на доставката е, че това не зависи изцяло от получателя по доставката. Това са допълнителни обстоятелства, които могат да настъпят след първоначалното документиране на доставката. Поради тези причини корекцията на ползвания данъчен кредит следва да се извърши от получателя на доставката на основание издадени документи от доставчика по доставката. Съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 2 от ЗДДС корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 78, ал. 1 за необходимостта от корекцията, с отразяването на документа по чл. 115 или на новия документ по чл. 116 от ЗДДС, с който е извършена корекцията, в дневника за покупките и в справка-декларацията за съответния данъчен период. На практика задължение да извърши корекцията по отношение на начисления данък е на доставчика по доставката чрез издаване на документи по реда на чл. 115 или чл. 116 от ЗДДС. Получателят по доставката е задължен само да отрази тези издадени документи от доставчика в дневника за покупките и справка-декларацията за съответния данъчен период.

Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв