Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  В най-общ план облагането на кооперациите и създадените от тях кооперативни предприятия се подчинява на специфични разпоредби от Закона за корпоративното подоходно облагане (Нов, обн. ДВ, бр.105/22.12.2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.), както и на общовалидни разпоредби на Закона за кооперациите и Закона за счетоводството, включително на приложимите счетоводни стандарти. Ето защо съобразявайки се с потребностите на счетоводните практики на кооперациите и кооперативните предприятия в настоящата разработка се акцентира на две основни направления от данъчно облагателния процес, а именно: ОСОБЕНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ФОРМИРАНЕТО НА ДАНЪЧНАТА ПЕЧАЛБА, КАТО ОСНОВА ЗА НАЧИСЛЯВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК За да се маркират и откроят особеностите, свързани с формирането на данъчната основа, върху която се начислява корпоративния данък на кооперациите за съответния данъчен период, е необходимо да се вземат под внимание следните общовалидни и специфични разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, като разпоредбите от: 1. част първа, глава първа, по реда на която се идентифицират обектите и субектите на данъчно облагане. От разпоредбите на тази глава се вижда, че в най-общ план тя урежда облагането на печалбите на местните юридически лица, съответно разходите, посочени в част четвърта на същия закон. За тези цели в закона е пояснено, че местни юридически лица са: юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство; дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър. Така местните юридически лица, включително кооперациите и кооперативните предприятия се облагат с данъци по този закон за печалбите и доходите си от всички източници в България и в чужбина. Освен това в глава първа от тази част на закона се съдържат изискванията за документална обоснованост на стопанските и финансови операции, което налага да се обърне внимание на коректното формиране на данъчната основа и определяне на действително дължимия корпоративен данък. В този смисъл според разпоредби от чл.10 на ЗКПО счетоводен разход се признава за данъчни цели, когато: е документално обоснован чрез първичен счетоводен документ по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция; и когато в първичния счетоводен документ липсва част от изискуемата информация по Закона за счетоводството, при условие че за липсващата информация са налице документи, които я удостоверяват.

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв