Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  В обектива на задаваните ни въпроси във връзка с приложението на ЗДДС, все по- често стои въпросът, относно реда и процедурите за възстановяване на ДДС, заплатен от български фирми и техни представители за ползвани стоки и услуги при тяхно пребиваване в държави- членки на ЕС. Конкретните казуси, за които се търси решение на този въпрос, показват че много от фирмите очакват възстановяването на този данък да се осъществява по общия ред, по които се извършва приспадането и/ или възстановяването му при придобивания на стоки и услуги на територията на страната, т.е. чрез отразяване на получените фактури с начисления данък за тях в отчетните им регистри по чл.124 от ЗДДС и съответно в справките- декларации по чл.125 от закона. Това говори за непознаване на разпоредбата на чл.81 от закона, който регламентира порядъка за възстановяване на ДДС на лица, неустановени на територията на страната и на игнориране на факта, че за доставките, получени от български лица на територията на друга държава- членка, те се явяват лица, неустановени на нейната територия. Следователно, предвид хармонизацията на данъчното законодателство на държавите- членки на Общността, трябва да се очаква, че порядъкът, по който ще бъде възстановяван платения от тях данък на територията на тези държави ще бъде идентичен или близък с този, за неговото възстановяване на чуждестранни лица, за стоки или услуги придобити от тях у нас, т.е. близък с този, определен от чл.81 от ЗДДС. Този порядък е съвършенно различен от порядъка, регламентиран в общия нормативен ред и не подлежи на отразяване във фирмените отчетни регистри по чл.124 от ЗДДС. Какво следва да се знае за него?

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв