Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Общите правила за осъществяване на сделка с предприятие са уредени в чл. 15 от Търговския закон (ТЗ). По смисъла на тази разпоредба, предприятието на едноличният търговец като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Предмет на сделката могат да бъдат, както отделни права и задължения, включени в състава на предприятието на едноличния търговец, така и цялото му предприятие. В тази връзка, важно е уточнението, че прехвърлянето на цялото предприятие не води автоматично до прекратяване на едноличния търговец. Друга особеност, свързана със специфичния правен статут на едноличния търговец - физическо лице, е че фирмата на едноличния търговец може да бъде прехвърлена на трето лице само заедно с предприятието му(чл. 60, ал. 1 от ТЗ). Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който е в сила от 1 януари 2007 г., въведе някои принципно нови моменти в облагането и декларирането на доходите, в случаите на прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка. Ето защо, целта на настоящия коментар е да разгледа в пълнота редът за формиране на облагаемият доход и годишната данъчната основа за този вид доход, съобразно регламентите на ЗДДФЛ. В материалът се коментират също и ангажиментите на данъчно задължените лица, свързани с подаването на данъчни декларации в тези случаи, като се изтъкват различията спрямо нормативната уредба, действаща до 31 декември 2006 г.

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв