Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Данъчната нормативна материя, свързана с прехвърляне на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО е сравнително нова,променя се динамично и все още не се познава достатъчно от данъчно задължените лица. Наред с това тази нормативна материя по своята същност е сравнително сложна и специфична. Нормативната материя,регламентираща данъчното третиране на предприятията и кооперациите, които са обект на прехвърляне или преобразуване се съдържа в глава деветнадесета на закона и би следвало да се познава от по-широк кръг данъчно задължени лица. Продажбата на предприятие,прехвърлянето му се извършва по ред и начин, реглементиран в Търговския закон.. Съгласно чл.15 от ТЗ предприятието като съвокупност права,задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка,извършена писмено с нотариална заверка на подписите. В случая отчуждителят на предприятието е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. В глава шестнадесета от ТЗ се регламентира нормативно редът и начинът на преобразуване на търговските дружества,а в Закона за кооперациите се регламентира преустройството на кооперации. А данъчното третиране при продажба,прехвърляне и преобразуване на предприятия и кооперации се съдържа в новия ЗКПО,който е в сила от 1 януари 2007г. При прехвърляне на предприятиие ипреобразуване на дружества и кооперации следва да се имат предвид следните данъчни изисквания ,процедури и нормативни постановки: 1.За данъчни цели дата на преобразуване е датата на вписването на преобразуването в търговския регистър.Ето защо последният данъчен период при прекратяване на преобразуващото се дружество е периодът от началото на годината до датата на преобразуването. Но за преобразуващите се дружества , които са новообразувани през годината на преобразуването им,последен данъчен период е периодът от датата на учредяването до датата на преобразуването - чл.113 и 114 от закона.. 2.Данъчното облагане по ЗКПО на преобразуващите се дружества през последния данъчен период е специфично.То се изразява в следното: Преобразуващите се дружества и местата на стопанска дейност на чуждестранни лица се облагат с корпоративен данък за последния данъчен период по общия ред, но данъчното облагане е окончателно, такова, каквото е годишното данъчно облагане на функциониращите дружества, които не са обект на преобразуване. Следва да се има предвид,че при данъчното облагане на дружеството за последния данъчен период, наличните активи и пасиви към датата на преобразуването се смятат за реализирани по пазарни цени и се отписват . А при определяне на данъчния финансов резултат, счетоводният финансов резултат се увеличава и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на актива и пасива и счетоводната му стойност към датата на преобразуването.

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв