Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  През м. август 2006 г. в "Държавен вестник" бе обнародвано Постановление на Министерския съвет № 207 от 7 август 2006 г. за приемане на международни стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз, в редакцията им към 1 януари 2005 г., изготвени от Съвета по Международни счетоводни стандарти, и за приемане на национален счетоводен стандарт. По-късно (през м. октомври 2006 г.) съгласно § 3 на това постановление бяха обнародвани Международните стандарти за финансови отчети като притурка на "Държавен вестник". В § 4 на това постановление бе посочено следното - "Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г. и има действие до датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз." Следователно постановлението е с изтекъл срок на действие. От началото на 2007 г. влязоха в сила някои промени в Закона за счетоводството. Сред тях беше и промяната в чл.22а, ал.1 от Закона за счетоводството. Текстът в тази алинея, който е в сила от 1-ви януари 2007 г. определя - "Предприятията в Република България, с изключение на предприятията по чл. 22б, изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти." Разпоредбата в същата алинея на чл.22а, която бе в сила от началото на 2005 г. до края на 2006 г. определяше - "На територията на Република България действат Международните стандарти за финансови отчети, приети от Комисията на Европейския съюз." Всъщност израза "Международни стандарти за финансови отчети" бе заменен от израза "Международни счетоводни стандарти". Различните институции на Европейския съюз (ЕС) приемат различни актове. Сред актовете са и регламентите. Регламентите се определят като нормативни актове с общо приложение, обвързващи всички държави-членки и са директно приложими в тях - не са необходими действия или приемането на актове от държавите-членки или техни органи. В Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти се посочва следното - "Приетите международни счетоводни стандарти се публикуват цялостно на всеки един от официалните езици на Общността като регламент на Комисията в Официален вестник на Европейските общности" (чл.3. т.4.) От 1-ви февруари 2003 г. Официален вестник на Европейските общности бе преименуван в Официален вестник на ЕС. От началото на 2007 г. този вестник се публикува и на български език, тъй като българският език е един от официалните езици в ЕС. Бе публикувано и специално издание на Официален вестник 2007 г. Текстовете на актовете на институциите и на Европейската централна банка, приети преди 1 януари 2007 г., са публикувани на български и румънски език в това издание на Официален вестник на ЕС. Текстовете са разпределени в 20 глави съгласно Регистъра на действащото законодателство на Общността. Текстовете от всяка глава са събрани в различни томове според хронологията на публикуването им. Томовете на специалното издание ще се публикуват постепенно.

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв