Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Виж повече

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Въпросът за отчитането на данъчните временни разлики става особено актуален в края на всеки отчетен период. Засиленият интерес е породен от връзката им с преобразуването на счетоводния финансов резултат за данъчни цели. Определянето на облагаемата печалба, начисляването на корпоративния данък и счетоводното отразяване на активите и пасивите по отсрочени данъци са неразделна част от процеса по годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет във всяко предприятие. Независимо от факта, че материята не е нова и непозната за счетоводната и данъчната практика у нас, все още възникват въпроси и недоразумения при тяхното отчитане. Забелязва се стремеж да се избегне инструментариума на временните разлики при отчитането на данъците от печалбата. Причините за това се дължат на недостатъчните възможности, предвидени в данъчното законодателство /в близкото минало/ и на непознаването на правилата за тяхното счетоводно отразяване. С цел преодоляване на тези затруднения през последните години се извършиха редица промени в нормативната им регламентация. Основните нормативни актове, третиращи горепосочената материя, са Законът за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия /СС/ и по-конкретно СС 12 - Данъци от печалбата.

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв