Списание Актив
 • Тема на броя:
  Специфични аспекти на корпоративното облагане, свързани с даренията, автор:Мина Димитрова,д.е.с.

  Виж повече

 • Възстановяване на ДДС, заплатен от български данъчно задължени лица в държави-членки на ЕС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Корекции на ползван данъчен кредит при изменение на данъчната основа и при промяна на вида на доставката по реда на ЗДДС, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • Нормативната уредба на държавното обществено осигуряване, автор: Вержиния Заркова

  Виж повече

 • Основание за настаняване на дете извън семейството, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

 • Особености при облагането на кооперациите и кооперативните предприятия по реда на ЗКПО, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Относно съставителите на годишни финансови отчети, автор: д-р Иван Златков,д.е.с.

  Пред прага сме на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети за 2007 година. Един от съществените въпроси, който предприятията следва да решат още в самото начало на тази дейност, е за лицата, които са управомощени да изготвят и да представят на ръководството на съответното предприятие финансовите отчети. Отговорът на този въпрос е даден в Закона за счетоводството. Настоящата разработка е опит да се коментират законовите изисквания към съставителите на финансови отчети. Надяваме се с този коментар да бъдем полезни на читателите на сегашния етап. І. Защо е необходимо да се разграничават съставителите на финансови отчети от другите счетоводители? Според нас, основната причина за това разграничение се корени в разликата между текущото отчитане и периодичното приключване. Докато текущото отчитане е повече въпрос на счетоводна техника и значително по-малко на счетоводна политика, то при периодичното приключване съотношението е обратно - при него има много повече въпроси на прилагане на различни счетоводни политики, отколкото на счетоводни техники, които биха могли да се изпълнят и от програмни продукти. Именно поради това и изискванията към качествата на служителите, които осъществяват текущото отчитане са по-различни от тези към лицата и предприятията (става дума за специализирани счетоводни предприятия), които осъществяват годишното приключване.

 • Пенсиите за старост в Европейския съюз, съгласно регламент /ЕИО/ 1408/71 и регламент /ЕИО/ 574/72, автор: Георги Желев

  Виж повече

 • Плоският данък - същност и предимства, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Прехвърляне /продажба/ на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Принципен въпрос при прилагането на МСС у нас, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Спазване на осигурителното законодателство - контрол и санкции, автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на данъчните временни разлики, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

Брой: 9/9.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв