Списание Актив

Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

В нашето предприятие работи лице на безсрочен трудов договор. Налага се да го съкратим. Той работи от 3 години при нас, иначе има 24 години трудов стаж. Как е по-благоприятно за лицето да го освободим - по взаимно съгласие или поради съкращение в щата, така че да може да се регистрира в Бюрото по труда и да получава обезщетение за безработица? М. Иванова, София По-благоприятно за лицето е трудовият договор да бъде прекратен поради съкращение в щата по инициатива на работодателя. Ако трудовото правоотношение бъде прекратено по взаимно съгласие на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда, обезщетение за безработица лицето ще получава само 4 месеца и то в минимален размер. Докато, ако уволнението стане по инициатива на работодателя, при посочения осигурителен стаж, то следва да получава обезщетение за безработица за 11 месеца и в размер по-висок от минималния. В такъв случай добре е да имате предвид обаче, че Вие като работодател ще трябва да обосновете съкращаването именно на неговата щатна бройка и евентуално да проведете подбор по реда на чл. 329 от Кодекса на труда. Освен това ще трябва да съобразите закрилите при прекратяване на трудовия договор поради съкращение на щата по чл. 333 от КТ. Също така лицето ще трябва да отработи 30 дневно предизвестие или да му изплатите обезщетение за неспазен срок на предизвестие. А в случай, че не си намери веднага работа или премине на по-нископлатена работа, следва да му платите и обезщетение за оставане без работа поради уволнението за период от един месец. Ако уволнението е по инициатива на работодателя - може да бъде оспорено Добре е да имате предвид също, че ако инициативата за уволнението е на работодателя, лицето има възможност да оспори по съдебен ред уволнението като незаконно в двумесечен срок от връчване на заповедта за прекратяване на договора, ако прецени, че не са спазени законните изисквания при извършването му.

Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

Основна тема: Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59192 лв
1 GBP = 2.23771 лв