Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  От 1 юли 2007 г. влезе в сила нова Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НОСРЗ, обн., ДВ, бр. 9/2006 г.). Заедно с Наредбата за договаряне на работната заплата това са основните подзаконови актове, в съответствие с които се определят правата и задълженията на страните по трудовите правоотношения в областта на заплащането на труда, а именно: " при разработването и утвърждаването на вътрешните правила за организация на работната заплата и свързани с тях други вътрешни актове на предприятието; " при провеждане на колективно трудово договаряне в предприятията; " при сключване и изменение на индивидуалния трудов договор и при договарянето на условията по трудовото правоотношение; " при определяне и изчисляване на индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите. НСОРЗ се прилага във всички предприятия (юридически и физически лица, организации, кооперации и техните самостоятелни поделения, които свободно наемат работници и служители по трудово правоотношение), независимо от мащаба на дейността, формата на собственост и източниците на финансиране. С нея се определят: " основните принципи на организацията на работната заплата; " структурата на брутното трудово възнаграждение; " видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения; " редът и начинът за изчисляване на трудовите възнаграждения. Организация на работната заплата Организацията на работната заплата в предприятията е от компетенциите на работодателя. Той има право самостоятелно или след предварителни консултации с представителите на работниците и служителите и на синдикалните организации да разработва, приема и изменя Вътрешни правила за организация на работната заплата (ВПОРЗ). В съответствие с наредбата, тези правила уреждат две групи въпроси - задължителни и факултативни (по преценка на работодателя). На задължително регламентиране с ВПОРЗ подлежат следните въпроси: 1. Ред и начин за разработване, съгласуване и приемане и изменение на вътрешните правила. 2. Общи положения за организацията на работната заплата. 3. Ред за формиране и за разпределение на средствата за работна заплата общо, по структурни звена, между категориите персонал. 4. Диапазон ("от - до") или минимални стойности на основните заплати по длъжности и длъжностни нива. 5. Видове, условия за получаване и ред за определяне размерите на допълнителните трудови възнаграждения. По преценка на работодателя, в самите ВПОРЗ или с други отделни вътрешни документи могат да се уреждат редица въпроси, свързани със заплащането на труда, като: 1. Групиране на длъжностите по длъжностни нива според квалификационно- образователните изисквания. 2. Приемане на системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите по степента на сложност, отговорност, изискващи се за изпълнението им образование, квалификация, опит и компетентности и пр. 3. Определяне на прилаганите в предприятието и в негови отделни структурни звена системи за формиране на работната заплата.. 4. Правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати, за оценяване на трудовото изпълнение (атестиране, оценяване). 5. Правила и ред за колективно и индивидуално договаряне на индивидуалните работни заплати. 6. Ред за събиране, обработване, съхраняване и използване на информацията и на документите, необходими за изчисляването на полагащите се основни, допълнителни, брутни и нетни трудови възнаграждения и обезщетения. 7. Ред, срокове и начин за изплащане на работната заплата. 8. Други въпроси по заплащането на труда.

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв