Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  На територията на двадесет и седемте държави-членки на Европейския съюз (ЕС), живеят и работят близо 500 милиона души. Наред със свободното движение на стоки, капитали, услуги, ЕС се стреми да насърчава и това на хора. От разработените в тази посока правила са се възползвали и продължават да се възползват много граждани на страните от ЕС, които живеят и работят в друга държава-членка за по-кратки или по-дълги периоди от време. От 1 януари 2007 г., Република България, като пълноправен член на Европейския съюз, прилага в отношенията си с другите държави-членки на ЕС в областта на социалната сигурност, системата от правила за координация на схемите за социална сигурност. Когато говорим за координация на схемите за соцална сигурност, имаме предвид, че държавите-членки на ЕС са напълно свободни да решат кой трябва да бъде осигуряван, какви обезщетения да се предоставят и при какви условия, какъв да бъде размерът на вноските, как да се изчисляват обезщетенията и за какъв период да се предоставят т.е. същностните характеристики на националните системи за обществено осигуряване се запазват. Правният механизъм за координацията на системите за социална сигурност в рамките на ЕС е доста сложен и може да бъде разгледан на няколко нива: Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на наети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността; Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71; Приложенията (Анекси) към Регламент 1408/71; Приложенията (Анекси) към Регламент 574/72.

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв