Списание Актив

Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

По договори за управление и контрол изпълняват своите функции изпълнителните директори, управителите, членовете на управителните съвети, на надзорните съвети, членовете на съветите на директорите и др. В Кодекса за социално осигуряване са създадени специални разпоредби за осигуряване на лицата, получаващи доходи за работа по договори за управление и контрол. Реда за осигуряване на лицата, получаващи доходи за управление на търговски дружества, на еднолични търговци и на неперсонифицирани дружества, е определен в чл.4, ал.1, т.7 от КСО. Осигуряването на лицата, получаващи доходи на изборни длъжности за управление и контрол се провежда по реда на чл.4, ал.1, т.8 от КСО. Съгласно чл.4, ал.1, т.7 от КСО на осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, на едноличните търговци и неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. Разпоредбата обхваща всички лица, които получават доходи по договори за управление и контрол на търговски дружества - събирателни, командитни, дружества с ограничена отговорност - ЕООД, ООД, акционерни дружества - АД, и ЕАД, командитни дружества с акции. С допълненията направени в чл.4, ал.1, т.7 на Кодекса за социално осигуряване в сила от 1 януари 2007 г. на осигуряване за всички осигурени социални рискове подлежат и лицата по договори за управление на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдиците и ликвидаторите.

Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

Основна тема: Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59321 лв
1 GBP = 2.22976 лв