Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  1. Обекти на облагане Чл.204 С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи: 1. Представителните разходи, свързани с дейността; 2.Социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица); социалните разходи, предоставени в натура включват и : а) разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд; б). Разходите за ваучери за храна; 3. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. 1. Обекти на облагане Чл.35.(1) Разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, както и за подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на ДЗЛ, даренията и спонсорството, отчетени като разходи, се облагат с данък, който е окончателен. Чл.36.(1) Социалните разходи, направени от работодателите и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност, включително за лицата, на които е възложено управлението, се облагат при източника с данък, който е окончателен. (2) Разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях не се осъществява дейност по занятие, се облагат с данък при източника, който е окончателен. (3) Разходите за гориво и смазочни материали на превозните средства, които се облагат по ал.2, се документират по общия ред независимо от това, дали е издаден пътен лист. Запазена е нормативната постановка с данък върху разходите да се облагат документално обосновани разходи , класифицирани в три групи с чл.204 на ЗКПО- представителни разходи свързани с дейността, социални разходи и разходи, свързани с експлоатацията на превозни средства, когато с тях се извършва управленска дейност. Определение за представителни разходи свързани с дейността не е дадено в ЗКПО и затова се ръководим от структурата им дадена с чл.62 от ППЗДДС (посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии"). Разходите за дарения в полза на трети лица извън обхвата на посочените в чл.31 на ЗКПО , от 01.01.2007г. не се облагат с данък върху разходите, а се третират като положителна данъчна постоянна разлика по реда на чл.26,т.7. В обхвата на разходите за реклама съгласно т.33 от ДР на ЗКПО се включват и подаръците, които носят търговското наименование или търговската марка на ДЗЛ, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност. Новият ЗКПО не съдържа дефиниция и за "спонсорство", и за тези разходи се прилага методологията описана с т.20 от ДР на отменения ЗКПО, а именно: 1.счетоводен и признат данъчен разход за реклама, когато срещу начислените разходи се предоставя еквивалентна насрещна престация под формата на рекламна услуга , която е в рамките на обичайните размери за съответната дейност на "спонсора"; 2. Разход за дарение при спонсорство на лицата по чл.31 или положителна данъчна постоянна разлика по чл.26,т.7 , с размерът на превишението на начислените разходи над стойността на предоставената насрещна рекламна услуга. Нов момент е ,че само социалните разходи предоставени в натура са обект на облагане с данък върху разходите. Запазени са правилата и обхвата на облагане на разходите свързани с експлоатацията на ПС, когато с тях се осъществява управ. дейност.

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв