Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Много често в стопанската практика се поставя въпросът дали подлежат на облагане с ДДС доставките на стоки и услуги, извършвани между поделенията на дадено данъчно задължено лице. Отговор на въпроса дават разпоредбите на чл.3 от ППЗДДС. В съответствие с тях доставките на стоки или услуги между клонове или структурни звена, включени в състава на едно и също данъчно задължено лице, установено на територията на страната, или между поделения, установени в страната, но в състава на лице, установено извън нейната територия, се приема за вътрешен оборот и не се квалифицира като "доставка". Това произтича от прочита на разпоредбите на ал.1 и ал.2 от посочения член на ППЗДДС. Логичен аргумент за тези разпоредби е фактът, че при такива доставки липсва прехвърляне на собственост върху стока или извършването на услуга, което формира наличието на данъчно събитие за целите на облагането с ДДС. А прехвърляне на собственост при тези доставки липсва, защото противното би означавало да прехвърляш собственост или да извършваш услуга сам на себе си. Единствено ясно дефинирано нормативно изключение от тази постановка, регламентирано в ЗДДС, е третирането на доставки, извършвани между отделните обекти за икономическа дейност на едно и също лице, установени на териториите на разрични държави членки на ЕС. Това е т. нар. "трансфер на стоки в рамките на едно предприятие", който попада в обхвата на хипотезата на чл.7, ал.4, респективно чл.13, ал.3 от ЗДДС. Разпоредбите на посочените членове на закона регламентират особените случаи на ВОД, респ. ВОП, извършвани от едно и също данъчно задължено лице от територията на една държава членка на ЕС до тази на друга държава членка. Техните разпоредби определят, че, макар в такива случаи да има само вътрешен оборот, за целите на облагането с ДДС е налице облагаема доставка. Може ли да се приеме обаче, че при всички останали случаи доставките на стоки и услуги, извършвани между поделенията на едно и също данъчно задължено лице, не подлежат на облагане?

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв