Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Управленското счетоводство е дял от счетоводната наука, който казано най-общо изследва разходите свързани с формирането на финансовия резултат от продажбите на продукция, стоки и услуги каквито са себестойността на продукцията, респ. себестойността на търговската дейност (плюс отчетната стойност на продадените стоки) и себестойността на услугите, административните разходи и разходите за продажби. Освен това се изследва и влиянието на разходите и приходите от продажбите върху финансовия резултат от продажбите. Управленското счетоводство се базира на финансовото счетоводство. Финансовото счетоводство представлява нормативната база върху която "стъпва" управленското счетоводство, а освен това за практическото реализиране на някои направления на управленско счетоводство (анализиране на тенденциите по отношение на приходите от продажби и разходите на предприятието формиращи финансовия резултат от продажбите в т.ч. себестойността на продадената продукция, на тенденциите по отношение на печалбите от продажби и др.) от страна на анализаторите на предприятието е необходима информация за съответни приходи и разходи, която се получава от финансовото счетоводство. "Размерът, структурата и динамиката на разходите оказват пряко влияние върху финансовите резултати на предприятието и до голяма степен предопределят стойността на редица финансови показатели с ключово значение за анализиране и оценяване на дейността му. Всичко това обуславя изключителното значение на счетоводната информация за разходите като важна предпоставка за вземане на ефективни решения в процеса на управление"1. Величините на съответните приходи и разходи може да се установят от определени синтетични и аналитични счетоводни сметки и тези величини представляват междинен продукт на финансовото счетоводство

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  Виж повече

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв