Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

  Виж повече

 • Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

  Виж повече

 • Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

  През последните години стана модерно да се говори и пише както за одит, инспекция, така и за инвентаризация. На аудиторията от икономисти, счетоводители и длъжностни лица все по-често се налага да участват и извършват инвентаризации, да проверяват състоянието на наличните активи, пасиви, продукция, незавършено производство и много други обекти на отчитане, които се поддават на фактическа проверка. От тази позиция проблематиката, свързана с инвентаризацията е специфична материя, която е дискусионна при съвременните условия, заедно с провеждането на одит, инспекция и ревизия. Действащото предприятие, учреждение или дружество работи при съчетанието на различни форми и методи на контрол - проверка, ревизия, одит и инспекция, инвентаризация, анкета, проучване и други. Все форми и методи, които се отличават със своя специфика и особености. В настоящата статия обект на дискусия ще бъдат въпроси от организационно и технологично естество, насочени към инвентаризациите - тяхното провеждане, законовите изисквания, видовете комисии и документирането на резултатите. Същността на инвентаризацията е разгледана според вижданията на проф. М. Димитров от различни аспекти. Инвентаризирането е способ на счетоводното отчитане, чрез който се документират протекли през отчетения период, но все още не документирани стопански операции. Чрез него се допълва документирането, за да се осигури непрекъснато отразяване на стопанската дейност. От тук следва тяхната връзка и взаимно преплитане между способите - документация и инвентаризация. На практика те винаги се прилагат и осъществяват заедно.

 • Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

  Виж повече

 • Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

  Виж повече

 • Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

  Виж повече

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв