Списание Актив

Ако трудовият договор е прекратен по взаимно съгласие, обезщетение за безработица се полага само 4 месеца и то в минималния размер, автор: Жанет Богомилова

Данъци върху разходите, автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Данъчно третиране на доходите от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка, автор: Лорета Цветкова

Задължения на предприятията на едноличните търговци, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

Накратко за управленското счетоводство и моделите на съпоставяне на приходите и разходите, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

Непризнатите разходи по реда на чл.26 от Закона за корпоративното подоходно облагане, автор: Цветана Янкова

Новите моменти при заплащането на труда, автор: д-р по икономика Гошо Мушкаров

Облагане с ДДС на доставките между поделенията на фирмите, автор: Лиляна Панева

Организационни и технологични аспекти на инвентаризацията в предприятието, автор: гл.ас. Надежда Цветкова

През последните години стана модерно да се говори и пише както за одит, инспекция, така и за инвентаризация. На аудиторията от икономисти, счетоводители и длъжностни лица все по-често се налага да участват и извършват инвентаризации, да проверяват състоянието на наличните активи, пасиви, продукция, незавършено производство и много други обекти на отчитане, които се поддават на фактическа проверка. От тази позиция проблематиката, свързана с инвентаризацията е специфична материя, която е дискусионна при съвременните условия, заедно с провеждането на одит, инспекция и ревизия. Действащото предприятие, учреждение или дружество работи при съчетанието на различни форми и методи на контрол - проверка, ревизия, одит и инспекция, инвентаризация, анкета, проучване и други. Все форми и методи, които се отличават със своя специфика и особености. В настоящата статия обект на дискусия ще бъдат въпроси от организационно и технологично естество, насочени към инвентаризациите - тяхното провеждане, законовите изисквания, видовете комисии и документирането на резултатите. Същността на инвентаризацията е разгледана според вижданията на проф. М. Димитров от различни аспекти. Инвентаризирането е способ на счетоводното отчитане, чрез който се документират протекли през отчетения период, но все още не документирани стопански операции. Чрез него се допълва документирането, за да се осигури непрекъснато отразяване на стопанската дейност. От тук следва тяхната връзка и взаимно преплитане между способите - документация и инвентаризация. На практика те винаги се прилагат и осъществяват заедно.

Осигуряване на лица, работещи без трудово правоотношение по договори за управление и контрол, Румяна Станчева

Приемането на България в Европейския съюз и правата на българските граждани в сферата на социалната сигурност, автор:Георги Желев

Проблеми по усвояването на средствата от Европейските фондове, автор: проф.Костадин Иванов

Средствата за работна заплата в търговските дружества с преобладаващо държавно или общинско участие през 2007г., автор: Димо Ламбринов

Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Условия и ред за ползване на социални услуги в домовете за стари хора, автор: Мария Стамболиева

Основна тема: Счетоводно отчитане на придобиването на дял в дружество с ограничена отговорност, автор: ст.ас.Цветан Цветков

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 8/8.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв