Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

  Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и затова е особено важно да познават добре своите ангажименти при удържането и внасянето на данъците върху доходите по трудови правоотношения. Освен това, с новият данъчен закон (обн., ДВ, бр. 95/2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.) се въвеждат някои принципно различни правила за изчисляване и внасяне на авансовия и на годишния данък за доходите по трудови правоотношения, а също и за издаване на формуляра "Служебна бележка". В тази връзка, настоящият коментар има за цел да акцентира върху най-важните законодателни промени, имащи отношение към задълженията на работодателите, като едновременно с това отговори на някои от най-често поставяните въпроси от началото на годината до този момент. Има ли значение кой е основен работодател за целите на ЗДДФЛ и кой се счита за такъв по смисъла на този закон? Понятието "основен работодател" се използва в Закона за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) - в сила до 31 декември 2006 г., отменен с § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДДФЛ. Основен работодател по смисъла на §1, т. 8 от допълнителната разпоредба на ЗОДФЛ (отм.), е работодателят с когото лицето има сключено основно трудово правоотношение по Кодекса на труда (КТ). Отмененият закон предвиждаше специални задължения за основния работодател, а именно: да облага сумарния доход на лицето, получен през съответния месец по трудови и приравнени към тях правоотношения, както и да преизчислява окончателно данъка върху доходите по трудови правоотношения на годишна база до 31 януари на следващата данъчна година, независимо дали лицето работи или не по други трудови договори (чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗОДФЛ).

 • ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 7/7.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв