Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  В Закона за здравното осигуряване е предвидена възможност за някои лица здравноосигурителните вноски да се заплащат от републиканския бюджет, при положение, че отговарят на определени от закона условия. Лицата, които подлежат на осигуряване от републиканския бюджет са обхванати от разпоредбите на чл.40, ал.2 и ал.3 от Закона за здравното осигуряване. На основание чл.40, ал.2 от Закона за здравното осигуряване за сметка на републиканския бюджет се осигуряват ветераните от войните и военноинвалидите; инвалидите, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии; пострадалите при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители. В чл.40, ал.3 от Закона за здравното осигуряване са определени лицата, които подлежат на осигуряване от републиканския бюджет, в случай, че нямат доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски. По реда на чл.40, ал.3 от закона се провежда здравното осигуряване на следните категории лица: " След 1 януари 2003 г. държавата пое здравното осигуряване на лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно до завършване на средно образование. За ненавършилите 18 години сумата за здравноосигурителни вноски се определя въз основа на данни от национална база данни "Население" на МРРБ и се превеждат на Националната здравноосигурителна каса. След навършване на 18 години здравноосигурителните вноски се заплащат от републиканския бюджет само на учениците редовна форма на обучение до завършване на средно образование при положение, че нямат доходи върху които се дължат здравноосигурителни вноски. В тази връзка при навършване на 18-годишна възраст учениците трябва да декларират в съответното училище, че не подлежат на здравно осигуряване на друго основание. Декларацията е свободен текст и трябва да съдържа личните данни на ученика. Учениците навършили 18 години се осигуряват за сметка на републиканския бюджет до деня на дипломиране или денят, в който ученикът прекъсне обучението си. В случаите, при които ученикът не положи успешно държавния зрелостен изпит или изпита за придобиване на професионална квалификация, здравноосигурителните вноски се внасят за сметка на републиканския бюджет до първата определена дата за поправителен изпит. Въз основа на подадените декларации в училищата се съставят списъци на учениците, навършили 18 години, за които трябва да бъдат преведени вноски за здравно осигуряване от републиканския бюджет. На базата на изготвените списъци се подават данни за здравното осигуряване на тези лица в териториалните дирекции на НАП.

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 7/7.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75144 лв
1 GBP = 2.23217 лв