Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

  Съгласно счетоводните норми и изисквания за отчитане на лихвите същите се отчитат като разход, който се признава както за целите на счетоводното отчитане, така и за целите на данъчното облагане. Като се има предвид това третиране на разходите за лихви, би могло да възникне хипотеза, при която на основание договор за заем да бъдат изплащани лихви, в такъв размер, че това да доведе до значително намаляване на основата, върху която се определя дължимият от заемателя корпоративен данък. Кога се прилага режима за облагане на лихвите по метода на слабата капитализация? Законът регламентира няколко условия, при които се прилага този данъчен режим. На първо място при определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви, намалени с всички приходи от лихви, не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви. Изчислителният механизъм, по който става определянето на този размер не е сложен и не създава трудности от практическо естество. Изчисляването става по изрично уредена в закона формула, а именно: НРЛ = РЛ - ПЛ - 0,75 x ФРПЛ, където: НРЛ са непризнатите разходи за лихви; РЛ са разходите за лихви, определени по реда на ал. 3 на чл. 43 от ЗКПО; ПЛ е общият размер на приходите от лихви; ФРПЛ е счетоводният финансов резултат преди всички разходи и приходи от лихви. На второ място, дори лихвите да превишават горепосоченият размер, привлеченият капитал трябва да надвишава повече от три пъти собствения капитал на предприятието, за да се стигне до данъчно регулиране на лихвите. За сравнение по отменения ЗКПО режимът за регулиране на лихвите се прилагаше, когато привлеченият капитал превишава повече от два пъти собствения капитал.

 • ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 7/7.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73052 лв
1 GBP = 2.27713 лв