Списание Актив

Брой: 7/7.2007

Основна тема: ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

Теми на броя:

ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

Като вид договорни задължения договорите за спедиция са посочени в чл. 361, ал.1 от Търговския закон (ТЗ). В него те са определени като договорености, с които стопанският оператор (спедиторът) се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име договор за превоз на товари за сметка на друг стопански оператор (доверител). Това определение показва, че по своя характер спедиционният договор е вид комисионен договор, с който обаче може да се договарят единствено услуга за превоз на товари. Като вид услуга във връзка с разглеждания въпрос- начисляването на ДДС за нейната доставка, в чл.19 на отменения ЗДДС спедиторската услуга бе определена като "организиране на международен транспорт срещу насрещна престация", т.е. срещу възнаграждение, платено или дължимо на доставчика на услугата. Като допълнение, с цел по- пълна характеристика на спедиторската услуга като вид услуга посоченият член на отменения закон се позоваваше на глава ІХ, раздел ІІ-ри - "Договор за морско посредничество" от Кодекса на търговското мореплаване (КТМ). Обръщаме внимание на тези подробности, относно квалификацията и съдържанието на услугите, извършвани по силата на спедиторски договори, тъй като (както ще стане ясно от изложението по- нататък): -първо- комисионният характер на тези договори не се взима в предвид при облагането с ДДС на договорените с тях услуги (чл.127 от ЗДДС); и -второ- така, както е формулирано определението на понятието "спедиторска услуга" в действащия ППЗДДС, може да доведе до заблуждение, тъй като към него неколкократно бяха правени допълнения "на парче" . Всъщност услугите, извършвани по силата на спедиционни договори, представляват променлив по своето съдържание комплекс от услуги, който включва организационни, превозни, митнически и застрахователни услуги, както и услуги за обработка на документи, складиране и транспортна логистика. Точното му съдържание зависи от конкретния договор, по силата на който се извършва спедицията на дадена доставка. Като вид договори за превоз на товари, спедиционните договори имат голямо приложение, особено при международната търговия. Спедиционна услуга обаче, може да бъде извършена не само при международни доставки, но и при доставки на територията на страната. Нещо повече. При по- голямата част от тези договори превозното разстояние включва пробег, намиращ се както на територията на страната или Общността, така и извън тях.

ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв