Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОБЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Николай Николов, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДДС, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИХВИТЕ ПО МЕТОДА НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ, автор: Истилиян Симеонов

  Виж повече

 • ЗА КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ЗДРАВООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ ?, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОХОДИТЕ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРЕЗ 2007г., автор: Лорета Цветкова

  Виж повече

 • ЗАКОНОВИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ДАНЧНО ОБЛАГАНЕ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ НА КРЕДИТНИ И ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, ЗАСТРАХОВАТЕЛИ И ОБРАЗУВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИТЕ, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  От началото на 2007 г. са в сила две наредби - едната се отнася до финансовите отчети за кредитните и финансовите институции, а другата до финансовите отчети на застрахователните предприятия. Съгласно чл. 22б, ал. 2 от Закона за счетоводството "новообразуваните предприятия изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия за годината на възникването им и за следващата година." Тази постановка е в сила от 1-вия януари 2007 г. и съответно посочените наредби се отнасят именно за тези кредитни и финансови институции и застрахователни предприятия, които ще бъдат създавани след 31.12. 2006 година. Всъщност наредбите се издават от Министерство на финансите съгласно влезлия в сила от 29.12.2006 година § 8. т.1 от Преходните и Заключителните разпоредби на Закона за счетоводството - "кредитните и финансовите институции и застрахователните предприятия изготвят и представят финансовите си отчети по реда на чл. 22а, 22б, 22в и наредби на министъра на финансите." Наредба № Н-21 от 29 декември 2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции се прилага от кредитните и финансовите институции, които изготвят и представят финансовите си отчети в съответствие със Закона за счетоводството и Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Тя не се прилага от от финансовите и кредитните институции, които работят с международните счетоводни стандарти. Годишният, консолидираният и междинният финансов отчет на финансовите и кредитните институции включва следните съставни части - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и приложение (пояснителни бележки към финансовия отчет). Освет това се включват и отчет за паричния поток и отчет за собствения капитал, изготвени при условията и по реда на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия. Балансът и отчета за приходите и разходите са в едностранна форма и са са посочени в съответни приложения. Счетоводният баланс съдържа балансова част с балансови позиции и подпозиции, както и задбалансова част със задбалансови позиции и подпозиции. Позициите в счетоводния баланс се означават с арабски цифри, а подпозициите с малки букви. Позициите в отчета за приходите и разходите се означават с арабски цифри, а подпозициите с малки букви.

 • ЛЕГАЛИЗИРАНЕТО НА СЕНЧЕСТИЯ БИЗНЕС НЕ ТЪРПИ ОТЛАГАНЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ НА КОРПОРАТИЧНИ ДАНЪЦИ И АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ: ОПОВЕСТЯВАНЕ, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • НЕЯСНОТИ И ВЪПРОСИТЕЛНИ ОКОЛО ОБЛАГАНЕТО НА СПЕДИЦИОННИТЕ УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ДАНЪЧНОТО МУ ТРУТИРАНЕ, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

Брой: 7/7.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв