Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

 • ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

  Измина около година от влизането в сила на три нови закона в областта на финансовия контрол. Основните положения на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС, обн. ДВ, бр. 21 от 10 март 2006 г.), Законът за вътрешен одит в публичния сектор (ЗВОПС, обн. Дв, бр. 27 от 31 март 2006 г.) и Законът за държавната финансова инспекция (ЗДФИ, обн. Дв, бр. 33 от 21 април 2006 г.) бяха задълбочено проучени от голяма част от ръководителите, главните счетоводители, съставителите на годишни финансови отчети и други длъжностни лица от организациите от публичния сектор. Коментари по произтичащите от посочените нормативни актове проблеми яха поместени и на страниците на сп. "Счетоводство плюс". Първите два от посочените закони се отнасят до процеси, дейности и отговорности вътре в рамките на съответната организация от публичния сектор. Съществено е, че тези закони уреждат отговорностите на ръководителите на организациите за изграждането и функционирането на силен вътрешен контрол и вътрешен одит. Третият закон, този за ДФИ урежда обеществени отношения, свързани с една външна за организацията инспекционна функция със санкциониращи правомощия, възложена на Агенция за държавна финансова инспекция към министъра на финансите. С измененията в нормативната уредба на финансовия контрол бяха създадени благоприятни предпоставки за последователно прилагане на принципите за добро финансово управление, прозрачност и законосъобразност при разходването на публичните средства, които се прилагат в законодателството на страните-членки на Европейския съюз. Съществените изменения включват изграждане на децентрализиран модел на вътрешен одит, всеобхватно развитие на управленската отговорност на ръководителите, разделяне на функциите по вътрешен одит и по финансова инспекция и др.

 • ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв