Списание Актив

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

Редът и начинът за установяване размера на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит са определени в чл. 12 от новата Наредба за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. (обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г.). Същевременно, в горепосоченият член са намерили нормативно решение и редица въпроси, свързани с времето, през което работникът или служителят е работил при определени условия и обстоятелства, което се зачита за трудов стаж професионален опит. Предвидено е на работниците и служителите да се заплаща допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Размерът му се установява посредством определен процент върху установената с индивидуалния трудов договор основна работна заплата. Задължение на Министерският съвет е да установи минималният размер на допълнителното месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, след съгласуване с представителните организации на работниците и служителите и на работодателите на национално ниво. Съгласно действащата до 30.06.2007 г. Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, най-ниският размер на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа не може да бъде по-малък от 0.6 на сто върху основното месечно трудово възнаграждение за всяка година от времето, зачитано за продължителна работа. По наше мнение новият минимален размер на това възнаграждение не следва да бъде по-нисък от досега прилаганият норматив от 0.6 на сто. Прието е за придобит трудов стаж и професионален опит да се зачита стажът, който се признава съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Това е времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, независимо от това, че е заемал различни работни места и длъжности.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

Основна тема: СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв