Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

 • ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Социални разходи са отчетените като разходи социални придобивки в пари или в натура, определени съгласно чл. 293 и 294 от Кодекса на труда. Социалните разходи могат да бъдат определени и по ред и начин, определени от ръководството на предприятието. Социалните разходи трябва да са достъпни за всички работници и служители. По право те трябва да могат да се ползват от всички от персонала, вкл. от лицата, на които е възложено управлението на предприятието, както и от лицата, наети по правотношения, приравнени към трудовите по смисъла на § 1, т. 2 от ДР на ЗОДФЛ. Не са социални разходи в натура разходите за възстановяване на разходи на лица под каквато и да е форма. Новият ЗДДФЛ освобождава от облагане социалните разходи, посочени в чл. 13 и чл. 24, ал. 2. Не се облага стойностат на: - безплатната храна и добавките към нея, предоставени в натура по чл. 285 от Кодекса на труда; - безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по нормативен ред; - безплатната храна, предоставена в натура на членовете на корабните екипажи и на водолазите, както и на дежурния персонал в лечебните заведения, на операционните екипи, екипите за спешна медицинка помощ и на екипите по кръвонабиране; - безплатната храна, предоставена в натура на военнослужещите, съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили; - порционните пари, изплатени на основание на Закона за гражданското въздухоплаване и други закони; - ваучерите за храна, получени по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Ваучерите за храна са вид книжа за замяна, предоставени чрез работодателя на работниците и служителите, вкл. и на тези по договори за управление. Използват се като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, съгласно дключен договор за обслужване с оператор. Досега ваучерите за храна не бяха освободени от облагане, а храненето в служебния сток не се облаггаше с данък. Сега този арадокс се преемахна. Стойността на храната, давана в натура няма да се облага, независимо от формата на предоставяне; - стойностат на специалното работно облекло и личните предпазни средства, когато се предоставят в натура по ред и условия, предвидени в нормативен акт; - стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени по нормативен акт;

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66880 лв
1 GBP = 2.21574 лв