Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

 • ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  С приемане на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, обн. Дв, бр. 105 от 2006 год., в сила от 01.01.2007 год., се изяснява по нов начин вида, методите и съдържанието на изготвянето на данъчния амортизационен план. Новият ЗКПО е структуриран по нов начин като е направен по-ясен и разбираем. Изцяло новата структура на закона позволява по-лесно да се разглеждат отделните въпроси, които касаят данъчно задължените лица. С обособяването на данъчния амортизационен план в отделна глава десета "Данъчни амортизируеми актгиви" от ЗКПО се конкретизират всички процедури по съставянето и воденето на данъчния амортизационен план. Този данъчен амортизационен план се изготвя независимо от счетоводния амортизационен план. В някои отношения той може да съдържа показателите и стойностите на счетоводния амортизационен план, но това не е задължително. Счетоводният амортизационен план се съставя съобразно изискванията на Националните и Международните счетоводни стандарти, докато данъчния амортизационен план се подчинява на изискванията, заложени в ЗКПО. За счетоводни цели е твърде възможно амортизируемите активи, амортизируемите стойности и размера на разходите за амортизации да са определени съгласно изискванията на счетоводната политика и възприетите подходи на последваща оценка на активите. Това би довело до различие между счетоводната балансова стойност и данъчната балансова стойност на активите; между счетоводния разход за амортизации и данъчно признатия размер на разходите зя амортизации; между счетоводната амортизируема стойност и данъчната амортизируема стойност. На практика с новия ЗКПО се въвежда едно ново паралелно отчитане на амортизирумите активи, разходите за амортизации и балансовата им стойност от данъчна гледна точка спрямо счетоводното отчитане на посочените категории, свързани с дълготрайните активи на предприятията.

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв