Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

 • ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

  Финансовата къща е спицифична финансова банкоподобна институция,но по статут не е банка.Тя е сравнително нов правен субект в нашата действително,поради което все още нейната дейност,функции,ред за създаване и прекратяване недостатъчно се знаят от юридическите и физически лица,които ползват или ще ползват нейните услууги. Ето защо всяко физическо и юридическо лице, което желае да ползва услугите на финансовата къща трябва да познава нейният сатут, функции, дейност, провомощия и отговорности. Това трябва да се знае в по-голяма степен от търговските дружества, които желаят да извършват валутни операции като финансова къща - акционерни дружества,дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции. Следва да се отбележи, че нормативната уредба, регламинтираща статута,функциите,дейността,правомощията и отговорноситете на финансовите къщи недостатъчно са известни за лицата сключващи валутни сделки. От тук произтича необходимостта от разясняване и коментиране на тази нормативна материя. Статутът,функциите и предметът на дейност на финасовите къщи е регламентиран с Валутния закон и с Наредба №26 на БНБ , които са в сила от 1 януари 2000г. и допълнително променяни и допълвани( ДВ,бр.111 от 1999г.,изм.бр.63 от 2000г. и бр.7 от 2001г.). Юридическите и физическите лица, които желаят да ползват услугите на финансова каща трябва да знаят следното: " съгласно § 1,т.13 от ДР на Валутния закон финасовата къща е търговец, който извършва по занятие сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин. За разлика от обменното бюро финансовата къща обменя не само налична валута, но и безналично от една в друга сметка ; " финансова къща се създава въз оснава на писменно разрешение (лицензия) от БНБ;

 • СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв