Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТАТИИТЕ С КОРЕКТИВЕН ХАРАКТЕР В ОТЧЕТА ЗА ДОХОДИТЕ, автор:доц.д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДДС НА МЕСТНИ ЛИЦА ПРИ ПЪТУВАНИЯ В ЧУЖБИНА И НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, автор: Георги Конев, данъчен консултант

  Виж повече

 • ВЪТРЕШЕ ОДИТ И ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ, автор: Иван Велински

  Виж повече

 • ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН ПО ЗКПО, автор: Георги Петков

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ РАЗХОДИ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МЕСЕЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИДОБИТ ТРУДОВ СТАЖ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, автор: Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ Е РЕЗЕРВИРАН ПО ОТНОШЕНИЕ НА МСФО 8, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПЛАЩА СЕ САМО ОТПУСКЪТ, КОЙТО СЕ ПОЛАГА ДО УВОЛНЕНИЕТО - ОСТАНАЛИТЕ ДНИ ЗА ГОДИНАТА СЕ ПОЛЗВАТ ПРИ НОВИЯ РАБОТОДАТЕЛ, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • ПРОТОКОЛЪТ В КАЧЕСТВОТО НА ДАНЪЧЕН ДОКУМЕНТ ПО ЗДДС, автор: Лиляна Панева

  Наред с фактурите и известията към фактури новите данъчни разпоредби по ЗДДС регламентират и издаването на документи с наименование "протокол", които изпълняват ролята на данъчни документи. С особена значимост за целите на облагането са протоколите по чл.117, ал.2 и ал.4 от ЗДДС. Какви са тяхните функции и документална значимост? Протоколът по чл.117, ал.2 от ЗДДС Издаването на протокол по чл.117, ал.2 от закона е регламентирано в разпоредбите на чл.117 от закона и в чл.81 и чл.82 от ППЗДДС, и е задължително при: 1. Получаването на облагаема доставка на някой от видовете доставки на стоки или услуги, посочени в чл.82, ал.2, т.1-4 от закона, извършена от доставчик, който не е установен на територията на страната и данъкът се начислява от получателя й. Такива доставки са доставките на: а) природен газ чрез тръбопроводи за пренос или на ел. енергия, предназначени за получател, който е регистрирано по ЗДДС лице; б) услугите, посочени в чл.21, ал.3 от закона, получени от данъчно задължено лице; в) транспортни услуги и услуги, свързани с транспортирането на стоки, предоставяни на регистрирано по ЗДДС лице от доставчик, който е установен на територията на друга държава членка; г) на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчик, който е установен на територията на друга държава членка, за получател- регистрирано по ЗДДС лице. 2. Извършването на тристранна операция, осъществена при условията на чл.15 от закона, при която данъкът е изискуем от придобиващия. 3. Случаите по чл.161 от закона при доставки на златни материали и на инвестиционно злато, при които данъкът е изискуем от получателя- регистрирано по закона лице.

 • РАЗРЕШАВАНЕ НА ОТПУСК ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА РАЗЛИКАТА ОТ 135 ДО 315 ДНИ, автор: Емилия Иванова, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СТАТУТ И ФУНКЦИИ НА ФИНАНСОВА КЪЩА, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • СЪЗДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА ТВЪРДО ГОРИВО, автор: Мария Стамболиева, Нач. отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

Брой: 6/6.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв