Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

  Виж повече

 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

  В глава четиринадесета на ЗДДС се регламентират нормативно доставките на стоки и услуги,които по своята същност са специфични,защото се различават съществено от основните видове доставки. Това ги прави сложни и пораждащи трудности в процеса на прилагането им. Регламентират се следните пет специфични случаи на доставки на стоки и услуги: -доставка, извършвана от лице, действащо от свое име, но не за своя сметка; -доставка, съпъстваща основната доставка; -доставка по гаранционно обслужване ; -доставка, която по своята същност е бартер; -доставка на стоки или услуги при публична продан по ДОПК, по ГПК или по Законя за особените залози. Ще разгледаме, разясним и коментираме отделните специфични случаи на доставки на стоки и услуги, регламентирани в закона: 1.Доставка,извършвана от лице,действащо от свое име,но за чужда сметка. Когато данъчно задължено лице /комисионер - довереник/ доставя стоки или услуги от свое име, но за чужда сметка се приема съгласно чл.127,ал.1, че това лице е получило и предоставило стоките или услугите. В случая са налице три доставки: -първата: доставка между комисионера/довереник и третото лице получател.За тази доставка данъчното събитие и данъчната основа се определят по общите правила на закона; -втората:доставката е между комитента/доверителя и комисионера/довереника. Особеното в случая е, че данъчната основа на тази доставка е равна на данъчната основа на първата доставка,която е между комисионера и третото лице. Датата на възникването на данъчното събитие на посочета втора доставка се определя по общите правила на закона, но тя не може да бъде по-късна от датата на възникване на данъчното събитие по първата доставка, сключена между комисионера и третото лице получател. -третата:доставка на комисионната услуга между комисионера/довереника и комитента/доверителя .Данъчната основа на третата доставка е възнаграждението /комисионната/, която комисионера/дверник получава от комитента/доверителя. В данъчната основа се включа и обезщетението за извършените от комисионера разходи във връзка с доставката на стоки или услуги,но ако това е уговорено с комитента/доверител.

 • ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

Брой: 5/5.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв