Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Към настоящия момент една от най-актуалните задачи на дружествата, които имат инвестиции в дъщерни предприятия, е изготвянето на консолидираните финансови отчети за 2006 година - за групата. В зависимост от това дали предприятията-майки прилагат като счетоводна база национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия, или международни стандарти за финансови отчети, респективно - международни счетоводни стандарти (МСФО/МСС), при изготвяне на консолидираните отчети трябва да приложат правилата на НСФО за МСП 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия (в първия случай) или МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети - във втория случай. Преобладаващата част от предприятията у нас прилагат като счетоводна база за изготвяне и представяне на своите финансови отчети националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия. Според някои изчисления относителният дял на предприятията, които прилагат като счетоводна база МСФО/МСС не надминава 3 - 4% Не е такъв, обаче, относителният дял на инвеститорите, които са предприятия - майки, т.е. притежават контрол в едно или няколко дъщерни предприятия. Не можем да се позовем на данни от статистически изследвания (такива не са публикувани), но може да се предположи, че относителният дял на предприятията, които имат инвестиции, осигуряващи им контрол, е значително по-голям от 3-4%. Това е логично предположение, защото предприятията, които следва да изготвят консолидирани финансови отчети са преобладаващата част (може би 90%) от всички предприятия, които превишават определените в действащия през 2006 година чл. 23, ал. 4 от Закона за счетоводството критерии и следователно са задължени да прилагат МСФО/МСС като счетоводна база.

 • МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

  Виж повече

 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

Брой: 5/5.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв