Списание Актив

Брой: 5/5.2007

Основна тема: ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Теми на броя:

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

След влизането на България в Европейския съюз страната ни получава достъп до структурните и кохезионния фонд на общността. През 2007 г. България ще има достъп до 2,037 млрд. евро от европейските фондове. От тези пари 658,3 млрд. лв. се очакват от предприсъединителните програми ФАР, ИСПА и САПАРД. Над 1,385 млрд. лв. ще са средствата от европейските фондове. Очевидно за бизнеса през 2007-а и следващите години особено важен ще е достъпът до европейските фондове и тяхното по-ефективно използване. Според проучване на Българската стопанска камара - Съюз на българския бизнес, направено в края на ноември и началото на декември м.г. сред 300 мениджъри и собственици на фирми, членове на камарата, 84% от анкетираните възнамеряват да участват с проекти за европейско финансиране. Само 20% обаче заявяват, че са информирани в достатъчна степен за условията за кандидатстване, други 30% твърдят, че не разполагат с достатъчно информация, а 50% - че са информирани в определена степен, но искат още информация. Данните от това проучване говорят, че бизнеса не е подготвен за усвояването на средствата от еврофондовете, че му липсва информация и опит в тази насока. Това налага предприемането на съответни мерки в тази насока. Фирмите, в които ще отиде основната част от средствата на еврофондовете за бизнеса са малки и средни. Малките и средните предприятия (МСП) са 99% от всички предприятия в страната. Те осигуряват 79% от заетостта и над 35% от БВП. Те притежават 57% от дълготрайните материални активи, а делът им в износа и вноса на страната е значителен. Малкият бизнес е гръбнакът на всяка икономика, но у нас не е защото малкият бизнес у нас е ниско технологичен, при това изцяло в сферата на търговията и услугите.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв