Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

  Виж повече

 • ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

  При сключване на индивидуален трудов договор договарящите се страни (работодател и работник или служител) следва да постигнат съгласие в условията и разпоредбите, установени с член 66, алинея 1 от Кодекса на труда (КТ). Те са в основата при определянето размера на индивидуалната брутна работна заплата. Съгласно член 247, алинея 1 от КТ, размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работната или според изработеното. В индивидуалният трудов договор се определя размерът на основното трудово възнаграждение или на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) в съответствие с реда, условията и изискванията на вътрешната нормативна уредба напредприятието. Основното трудово възнаграждение в индивидуалния трудов договор може да бъде определено за месец, ден или час. Поначало месечен или дневен размер на основното трудово възнаграждение се определя при подневното отчитане на работното време. При сумирано отчитане на работното време и при работа по график, по-рационално е да се определя часов размер, който може да бъде за един час в дневната работна смята, или за един час в нощната работна смяна. Когато с нормативен акт на Министерския съвет или с вътрешната нормативна уредба на предприятието е определен месечен размер на основната работна заплата за съответната длъжност, нейният дневен размер се определя посредством средномесечния брой на работните дни за съответната година, а часовият размер - като дневният се раздели на установената нормална продължителност на работното време. В индивидуалният трудов договор се определят размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, които задължително се заплащат ежемесечно, по силата на нормативен акт на Министерския съвет, или на вътрешната нормативна уредба на предприятието, тъй като са свързани с постоянно определени права. При трудов договор за непълно работно време, основното трудово възнаграждение се определя с оглед на неговата месечна продължителност. В този случай правилно е размерът да се определя за един час. В зависимост от това, както и от специфичните изисквания на нормативните актове, се установява правото на допълнителни трудови възнаграждения и техния размер

 • ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

  Виж повече

 • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

  Виж повече

 • НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

  Виж повече

 • НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

  Виж повече

 • СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

  Виж повече

 • СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

  Виж повече

Брой: 5/5.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв