Списание Актив

Брой: 5/5.2007

Основна тема: ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Теми на броя:

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

Можете да подадете до работодателя молба трудовият договор да бъде прекратен по взаимно съгласие на основание чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда. В случай, че работодателят не се съгласи или не отговори писмено на молбата Ви в 7-дневен срок от подаването й, можете да отправите писмено предизвестие за прекратяване на трудовото правоотношение. Срокът на предизвестието е 30 дни, ако окончателният трудов договор е предвиден като безсрочен, или 3 месеца, ако сте се уговорили с работодателя окончателният трудов договор да бъде с определен срок. Добре е да се има предвид, че ако нищо не е уговорено между страните, счита се, че окончателният трудов договор след приключване на изпитването става безсрочен. Трудовият договор по правило се сключва за неопределено време. С оглед осигуряване на гъвкавост на трудовите отношения, съответстваща на обективните процеси по предоставянето на работната сила, Кодексът на труда дава възможност в някои случаи и при строго спазване на подробно разписани правила, трудовият договор да бъде сключен като срочен. Съгласно чл. 67 от Кодекса на труда /КТ/ трудовият договор може да бъде сключен за неопределено време или като срочен трудов договор. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв