Списание Актив

Брой: 5/5.2007

Основна тема: ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Теми на броя:

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

При прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност за периода до заличаването му от търговския регистър данъчно задълженото лице изпълнява задълженията си по общия ред на закона. То е длъжно да подава следващите се финансови отчети, които се изготвят и представят съгласно действащото счетоводно законодателство. Корпоративен данък се дължи към датата на вписването в търговския регистър на акта на прекратяване. Данъкът се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. При определянето на данъка за внасяне в бюджета се приспадат внесените авансови вноски от началото на годината до датата на вписване на прекратяването. Дължимият корпоративен данък се внася в 30-дневен срок от датата на вписване на прекратяването. Внесеният корпоративен данък при прекратяването се приспада от дължимия годишен корпоративен данък за годината на прекратяването или от дължимия корпоративен данък за последния данъчен период, когато датата на подаване на искането за заличаване при ликвидация, съответно от датата на заличаване при несъстоятелността, е една и съща година с датата на прекратяването. Когато датата на прекратяване и датата на подаване на искането за ззаличаване при ликвидация или датата на заличаването при несъстоятелност са в различни години, с годишната данъчна декларация за годината на прекратяването се подават два финанови отчета - единият съставен към датата на прекратяването и другият - към 31 декември на годината на прекратяване на данъчно задълженото лице. Нов момент е и данъчното третиране при разпределението на ликвидационния дял на съдружниците. Когато делът се изплаща под формата на активи, счита се за данъчни цели, че те са реализирани по пазарни цени. С печалбата получена като разлика до пазарната цена се увеличава счетоводният финансов резултат. При загуба - счетоводният финансов резултат се намалява. Освен това със счетоводната балансова стойност на активите се увеличава, а с данъчната им стойност се намалява финансовият резултат при данъчното му преобразуване.

ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв