Списание Актив

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ, автор: Илия Николов, данъчен консултант

ДОГОВАРЯНЕ РАЗМЕРА НА ИНДИВИДУАЛНАТА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НАЧИН НА НЕЙНОТО ИЗПЛАЩАНЕ, автор:Димо Ламбринов

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА, автор: Румяна Станчева, експерт в НОИ

ИЛЮСТРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЯТА, автор: доц.д-р Марин Гълъбов

КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2006 година, автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И УСВОЯВАНЕТО НА ПАРИТЕ ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ, автор: ст.н.с. Хаим Гозес

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "АСИСТЕНТИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ", автор: Мария Стамболиева, Нач отдел "Обслужване на клиенти" АСП - МТСП

НАЧИСЛЯВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА СТОКИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНСИГНАЦИЯ, автор: Лиляна Панева

Договорът за консигнация е често срещана форма на договорни взаимоотношения в търговската практика. Каква е правната форма на тоз договор и какви са особеностите на взаимоотношенията, които произтичат от него във връзка с облагането по ЗДДС? При доставки на стоки, извършвани по силата на консигнационни договори, облагането с ДДС се извършва в съответствие с разпоредбите на ЗДДС за комисионния договор. Това произтича от факта, че консигнационният договор няма изрична правна уредба във вътрешното ни търговско право. Той се приема за разновидност на комисионния договор (виж проф. О.Герджиков "Търговски сделки", изд. "Труд и право", 2000 г., стр. 128). Договорът за консигнация наистина притежава родовите признаци на комисионния договор, който е регламентиран правно у нас в чл.348 до чл.360 включ. на ТЗ. За разлика от него обаче, той има по- ограничен предмет и представлява договор, по силата на който консигнантът (доверител) предава на консигнатора (комисионер) стока, която той да продава в свой склад или магазин от свое име, но за негова сметка срещу определено възнаграждение (комисионна). До прехвърлянето на собствеността на стоката на третото лице, тя остава собственост на консигнанта. Специфична особеност на консигнационния договор е, че той има за предмет продажбата на стоки, които консигнантът има задължение да приеме обратно, ако те не бъдат продадени в срока на действието на договора. Друга негова особеност е и това, че ако консигнаторът изпълни поръчката при условия по- изгодни от тези, уговорени с консигнанта, той е задължен да му издължи по- високата стойност на продажбата. В същото време обаче, ако междувременно до продажбата на стоката, взета на консигнация, настъпи неблагоприятна промяна в качествата й или възможността за нейната реализация, то консигнаторът има право да я продаде на по- ниска цена, стига с това да предпази консигнанта от по- големи щети. Какви доставки са доставките на стоки, осъществявани по силата на договор за консигнация за целите на облагането с ДДС?

НЕДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, автор: Цветан Станкулов, данъчен консултант

НОВИ МОМЕНТИ В НАРЕДБАТА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, автор: Галина Николова, юристконсулт в НОИ - ЦУ

ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ИЗПИТВАНЕ ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЕ СЧИТА ЗА БЕЗСРОЧЕН, автор: Жанет Богомилова, юрист

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА ДОСТАВКИ НА СТОКИ И УСЛУГИ ПО ЗДДС, автор: проф.Костадин Иванов

ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, автор: доц.д-р Надя Костова, д.е.с.

Основна тема: ПРЕОЦЕНЪЧЕН РЕЗЕРВ автор: Мина Димитрова, д.е.с.

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 5/5.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58894 лв
1 GBP = 2.23286 лв