Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОЦЕНЯВАНЕ НА ОТСРОЧЕНИТЕ ДАНЪЧНИ АКТИВИ И ПАСИВИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

    Една от важните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2007 година в сравнение с 2006 година е намалението на размера на данъчната ставка - от 15% на 10%. Тази промяна следва да се вземе под внимание при оценката на отсрочените данъчни активи и пасиви. Нейното пренебрегване може да доведе до неспазване на изискванията на счетоводните стандарти, от тук - и до нарушаване на изискването за вярно и честно представяне на информацията във финансовите отчети. За да обосновем своето твърдение, че при осчетоводяване на отсрочените данъчни активи пасиви за 2006 година е нормативосъобразно да се прилага новата ставката - според ЗКПО, който е в сила за 2007 година, ще се позовем на изискванията на приложимите счетоводни стандарти за определяне на размера на активите и на пасивите по отсрочени данъци. В точка 5.1 на НСФО за МСП 12 Данъци от печалбата е определено, активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчните ставки съгласно данъчното законодателство, действащо за периодите, в които се очаква активът да се реализира или пасивът да се уреди. Оценяването следва да отразява данъчните ефекти на начина, по който предприятието очаква да възстанови активите или да уреди пасивите.

Брой: 4/4.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв