Списание Актив
 • Тема на броя:
  ИЗГОТВЯНЕ НА ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ - СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ автор: д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ДАНЪЦИ ПО ЗКПО, УДЪРЖАНИ ТЕКУЩО И ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕЗ ГОДИНАТА автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА автор: Илия Николов

  Виж повече

 • КАКВА Е ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА, СВЪРЗАНА С ПРАВОТО НА ЦЕЛЕВИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И КАКВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕДЛАГА? автор:Мария Стамболиева,нач. отдел "Обслужване на клиенти", АСП-МТСП

  Промените, които се осъществиха и са в сила от 01. януари 2007г със Закона за интеграция на хората с увреждания /изм. и доп. ДВ 97 от 01.12.2006г./ и Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /изм. и доп.,ДВ, бр.1 от 05.01.2007г../, засягат и конкретно поставените въпроси. Хората с увреждания, нуждаещи се от пособия за самообслужване и трудова дейност, имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения за облекчаване и компенсиране на уврежданията, съгласно чл. 39 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания /ППЗИХУ/. Видовете помощни средства, приспособления и съоръжения, за които лицата ползват целева помощ, медицинските условия за отпускането им, експлоатационните им срокове и необходимите медицински документи са посочени в приложение № 7. Министърът на труда и социалната политика съгласувано с министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката ежегодно до 31 декември определя със заповед пределни размери (лимити) на помощите за изработване, покупка или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения. Целева помощ по чл. 39 от ППЗИХУ се отпуска само при получаване и ремонт на помощни средства, приспособления или съоръжения, които са произведени, закупени или ремонтирани от физически или юридически лица, притежаващи разрешение за съответната дейност. Процедура за отпускане Целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления или съоръжения се отпуска въз основа на молба-декларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянния му адрес от: " лицето с увреждане, от негов законен представител или от упълномощено от него лице; " законните представители или семействата на роднини или близки или приемни семейства, при които са настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - за лицата под 18-годишна възраст; " директорите на специализираните институции, в които са настанени деца с увреждания.

 • КАКВО ИЗВЪРШВА ОСИГУРИТЕЛЯТ СЛЕД КАТО МУ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН БОЛНИЧЕН ЛИСТ ОТ СЛУЖИТЕЛ С ЦЕЛ ОТПУСКАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ОТ ДОО? автор: Галина Николова, юрист консулт в ЦУ на НОИ

  Виж повече

 • МЕТОДИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПТИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ПРЕДПРИЯТИЕТО автор:Димо Ламбринов

  Виж повече

 • ОТНОСНО ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИЯ НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ КОНГЛОМЕРАТИ автор:доц.д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ПОДАВАНЕ НА ДАННИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕТО С ДЕКЛАРАЦИЯ ОБР.№1"Данни за осигуреното лице" ПРЕЗ 2007г. автор:Румяна Станчева, експерт в НОИ

  Виж повече

 • СПРАВКА ЗА ДЪЛЖИМИТЕ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК ПО ЧЛ.86 ОТ ЗКПО автор:Мина Димитрова, д.е.с.

  Виж повече

 • СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА автор:Вержиния Здравкова,Експерт по социално осигуряване

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ПРЕНАСЯНЕТО НА ЗАГУБИ ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ автор:д-р Иван Златков, д.е.с.

  Виж повече

 • ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА ПРЕЗ 2007г. автор:ст.н.с.д-р Хаим Гозес

  Виж повече

Брой: 3/3.2007

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв